Τι είναι Butterfly spread;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Butterfly spread;

Απαντήσεις

Butterfly spread είναι μία σύνθετη στρατηγική επί συμβολαίων δικαιώματος προαίρεσης (options) που βασίζεται σε τέσσερα options με την ίδια ημερομηνία λήξης (expiration date) αλλά με τρεις τιμές εξάσκησης του δικαιώματος. Ο επενδυτής α) αγοράζει ένα call option (δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) σε μία ορισμένη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος β) αγοράζει ένα put option (δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) σε μία υψηλότερη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος γ) πωλεί ένα call και ένα put option σε μία τιμή εξάσκησης του δικαιώματος που ευρίσκεται μεταξύ των δύο ανωτέρω τιμών. Η στρατηγική αυτή αποφέρει κέρδη εάν η τιμή του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) κινείται μέσα σε συγκεκριμένο εύρος και έχει περιορισμένο κίνδυνο σε περίπτωση που σημειωθεί σημαντική κίνηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση εκτός του συγκεκριμένου εύρους.Προσθήκη νέας απάντησης