Τι είναι Business risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Business risk;

Απαντήσεις

Business risk σημαίνει «επιχειρηματικός κίνδυνος». Ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι χρηματορροές ενός εκδότου χρεογράφων χειροτερεύουν λόγω αρνητικών οικονομικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπιση των λειτουργικών του δαπανών. Γενικότερα, είναι η έκθεση στην αβεβαιότητα σε οικονομική αξία η οποία δεν μπορεί να αποτιμηθεί με τιμές της αγοράς (marked-to-market). Η διαφορά μεταξύ του κινδύνου αγοράς (market risk) και του επιχειρηματικού κινδύνου (business risk) έγκειται ότι στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζονται οι τιμές αγοράς ενώ στη δεύτερη η αποτίμηση πραγματοποιείται με τη λογιστική αξία. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι σχετικές τεχνικές περιλαμβάνουν την προσεκτική κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και κατάλληλης διοικητικής εποπτείας. Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται η λογιστική αξία (book-value accounting) ώστε η έκδοση καταστάσεων με την καθημερινή απόδοση να μην είναι σημαντική. Εστιάζει στην επίτευξη μιας καλής απόδοσης της επένδυσης σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο καθορισμός των κινδύνων στη μέθοδο της λογιστικής αξίας περιλαμβάνει κύρια:

▪ τον κίνδυνο κερδών (earnings risk) που οφείλεται στην αβεβαιότητα της κερδοφορίας στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι τα κέρδη δεν αποτελούν μία οικονομική έννοια. Μπορεί να υποδεικνύουν την οικονομική αξία αλλά ενδέχεται να προκαλούν σύγχυση. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να αναφέρει υψηλά κέρδη ενώ η μακροπρόθεσμη προοπτική της να έχει διαβρωθεί λόγω απουσίας επενδύσεων ή ανταγωνιστικών τεχνολογιών

▪ τον κίνδυνο των χρηματοροών (cash flow risk) που οφείλεται στην αβεβαιότητα στην αναφορά μελλοντικών χρηματοροών. Σχετίζεται περισσότερο με τη ρευστότητα παρά με την αξία της επιχείρησης αλλά αυτό δεν είναι πάντα ο κανόνας. Όταν μια εταιρία αντιμετωπίζει δυσκολίες, τα κέρδη και οι αξίες αγοράς δεν βοηθούν. Είναι η ύπαρξη χρηματοροών που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εταιρίας.Προσθήκη νέας απάντησης