Τι είναι Business Continuity Management (BCM);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Business Continuity Management (BCM);

Απαντήσεις

BCM είναι η διαχείριση για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι μία διαδικασία διοίκησης με στόχο τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που απειλούν ένα οργανισμό και η οποία παρέχει ένα πλαίσιο αντοχής και δυνατότητας για μια άμεση απάντηση που εξασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων ή γενικά των ιδιοκτητών και τη φήμη του οργανισμού ή της επιχείρησης καθώς και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτής.

• Οι κίνδυνοι που εάν υλοποιηθούν μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή των εργασιών είναι ενδεικτικά οι εξής: πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, τυφώνες, πολιτικές και βιολογικές τρομοκρατικές ενέργειες, ταραχές και νέκρωση περιοχών της πόλεως, εισδοχή χάκερς στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών συναλλαγών της επιχείρησης, πτώση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, θέση εκτός λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και πρόσβασης στο εσωτερικό σύστημα συστημάτων πληροφορικής, υπονόμευση των εφαρμογών της εταιρίας από τους ίδιους τους υπαλλήλους της για τον προσπορισμό παράνομου οφέλους ή σαν πράξη αντεκδίκησης.

• Ο όρος BCM δεν ταυτίζεται μόνο με τη διαδικασία ανάκτησης δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων και άλλων κρίσιμων εφαρμογών μετά από καταστροφή (disaster recovery) αλλά είναι ευρύτερος. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει και την ανάκτηση δεδομένων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (business recovery), την επανάληψη των εργασιών της (business resumption), την ύπαρξη σχεδίου εκτάκτου ανάγκης (contingency plan) και τη διαχείριση κρίσεως (crisis management).

• Γενικά, το BCM σημαίνει τον έγκαιρο εντοπισμό των πιθανών αιτίων διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης και την ύπαρξη σχεδίου για την άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος ώστε σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο η επιχείρηση να αρχίσει να επαναλειτουργεί ομαλά. Ιδιαίτερα, λαμβάνεται υπόψη ο στόχος του χρόνου ανάκτησης (Recovery Time Objectif, RTO) που καθορίζει το ανώτατο χρονικό διάστημα επανάληψης των εργασιών της επιχείρησης και το ανώτατο ανεκτό χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (Maximum Tolerable Outage, MTO) που αν ξεπερασθεί θα θέσει σε κίνδυνο τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση της επιχείρησης. Προς τούτο απαιτείται η ύπαρξη αποτελεσματικών σχεδίων και υποδομών αντιμετώπισης, η εκπαίδευση των υπαλλήλων και η σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποίηση δοκιμών (tests) και ολοκληρωμένων ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης.Προσθήκη νέας απάντησης