Τι είναι Broker;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Broker;

Απαντήσεις

Broker είναι ο διαμεσολαβητής. Φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που δεν είναι τράπεζα που μεσολαβεί για την ανταλλαγή ενός περιουσιακού στοιχείου μεταξύ αγοραστών και πωλητών. O διαμεσολαβητής δεν αποκτά σε καμιά στιγμή την κυριότητα του στοιχείου αλλά εισπράττει προμήθεια (brokerage fee) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής. Διακρίνουμε τρία είδη υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ο broker ανάλογα με την εντολή του πελάτη του:

● execution service only = μόνο εκτέλεση. Ο πελάτης επιλέγει αυτός το μέσο που επιθυμεί να αγοράσει ή να πωλήσει και δίνει εντολή στον broker να εκτελέσει την πράξη. Εάν ο πελάτης του υποδείξει ένα εύρος τιμής, το μόνο που θα κάνει είναι να αναζητήσει την καλύτερη τιμή (the best price). Όμως, μπορεί ο πελάτης να του υποδείξει και τη συγκεκριμένη τιμή

● advisory service = συμβουλευτική υπηρεσία. O broker αμείβεται περισσότερο διότι παρέχει συμβουλές στον πελάτη του όπως πότε να αγοράσει και να πωλήσει

● discretionary broking = διακριτική διαμεσολάβηση. Ο broker έχει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης διότι ο πελάτης του έχει παραχωρήσει πλήρως τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων. Ο broker έχει την ευθύνη της απόφασης και εκτέλεσης και κρίνεται στο τέλος της περιόδου εάν διαχειρίσθηκε με επιτυχία το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια είναι μεγαλύτερη.Προσθήκη νέας απάντησης