Τι είναι Bottom up;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bottom up;

Απαντήσεις

Bottom up είναι μία επενδυτική στρατηγική που δεν λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τα αποτελέσματα χρήσεως ενός συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας αλλά εστιάζει για επένδυση σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση του κλάδου αυτού διότι εκτιμά ότι υπερέχει ιστορικά σε απόδοση συγκριτικά με τις ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου.Προσθήκη νέας απάντησης