Τι είναι Book value;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Book value;

Απαντήσεις

Book value είναι η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού μιας επιχείρησης. Είναι αυτό το οποίο απομένει για τους μετόχους εάν μια εταιρία πωληθεί. Λαμβάνει υπόψη όλο το επενδυθέν στην εταιρία κεφάλαιο από την ίδρυσή της καθώς και τα αποθεματοποιημένα κέρδη. Υπολογίζεται με αφαίρεση των συνολικών υποχρεώσεων από τις απαιτήσεις και με τη διαίρεση του αποτελέσματος με τον αριθμό των μετοχών που υφίστανται τη συγκεκριμένη στιγμή. H book value ανά μετοχή δεν αποτελεί τόσο σημαντικό στοιχείο για τους επενδυτές, διότι αποτυπώνει τη λογιστική αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και όχι την αγοραία αξία αυτής. H book value (λογιστική αξία) μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της market value (αγοραίας αξίας) της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης