Τι είναι Book building;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Book building;

Απαντήσεις

Book building σημαίνει «βιβλίο προσφορών». Πρόκειται για μία δημοπρασία κεφαλαιακής έκδοσης που χρησιμοποιεί η αρχική δημόσια προσφορά τίτλων (βλέπε όρο Initial Public Offer, IPO). Αποσκοπεί στη διαφήμιση και την επιτυχία μιας δημόσιας προσφοράς μετοχών μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια που το βιβλίο είναι ανοικτό. Περιλαμβάνει τη συλλογή των αιτήσεων αγοράς μετοχών ή άλλων μετοχικών τίτλων που υποβάλλουν οι επενδυτές σε διαφορετικές τιμές οι οποίες μπορεί να είναι κατώτερες ή ανώτερες από τη μέση τιμή του εύρους που ανακοινώθηκε. Καταβάλλεται προσπάθεια να προσελκυσθούν μεγάλοι και ιδιαίτερα θεσμικοί επενδυτές αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Η τελική τιμή αγοράς των μετοχών διαμορφώνεται μετά το κλείσιμο του βιβλίου, δηλαδή της ορισθείσας ημερομηνίας λήξης των προσφορών, και βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

▪ Ο εκδότης που προτίθεται να προβεί σε μια δημόσια προσφορά τίτλων ορίζει μια επενδυτική εταιρία σαν ανάδοχο που καλείται book runner. Στη συνέχεια ο εκδότης καθορίζει τον αριθμό των τίτλων που πρόκειται να προσφερθούν και τη ζώνη τιμών προκειμένου να αποφασίσουν οι επενδυτές σε ποια τιμή θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ο εκδότης μπορεί να ορίσει, επίσης ένα συνεργαζόμενο μέλος (syndicate member) το οποίο καταχωρεί τις εντολές αγοράς στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Η διαδικασία αυτή καλείται bidding και είναι παρόμοια με την ανοικτή δημοπρασία.

▪ Ένα βιβλίο προσφορών πρέπει να μείνει ανοικτό για τουλάχιστον 5 ημέρες.

▪ Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του κατώτερου ορίου της ζώνης τιμών που έχει ανακοινωθεί. Οι αρχικά προσφερθείσες τιμές μπορούν να τροποποιηθούν από τους επενδυτές μέχρι τη χρονική στιγμή του κλεισίματος του βιβλίου προσφορών.

▪ Μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών ο book runner εκτιμά τις προσφορές με βάση αξιολογικά κριτήρια που μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν: α) το ύψος της τιμής προσφοράς β) την ποιότητα του επενδυτή γ) το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

▪ Ο εκδότης και ο book runner καθορίζουν την τελική τιμή με βάση την οποία θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των προσφερθέντων τίτλων προς τους επενδυτές. Γενικά, στη φάση αυτή οριστικοποιείται ο αριθμός των τίτλων και το μέγεθος της έκδοσης και γίνεται η κατανομή των τίτλων στους επενδυτές που επελέγησαν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.Προσθήκη νέας απάντησης