Τι είναι Bond yield;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bond yield;

Απαντήσεις

Bond yield σημαίνει «απόδοση ομολόγου». Η ευαισθησία της τιμής του ομολόγου στις αλλαγές των αποδόσεων αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους επενδυτές. Η απόδοση ενός ομολόγου, η οποία είναι επίσης γνωστή με τον όρο internal rate of return, είναι η απόδοση την οποία ένας κάτοχος ομολόγου θα λάβει εάν το ομόλογο διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του και εάν τα ποσά των καταβαλλομένων τοκομεριδίων μπορούν να επανεπενδυθούν με την ίδια απόδοση.

 Προσθήκη νέας απάντησης