Τι είναι Bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bond;

Απαντήσεις

Bond είναι το ομόλογο.Ένα μεταβιβάσιμο και διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο ο εκδότης του οποίου υπόσχεται να πληρώσει στον δικαιούχο κομιστή το κεφάλαιο και το ποσό των κουπονιών σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Είναι μια μορφή κρατικού ή εταιρικού δανεισμού με λήξη από ένα έως σαράντα έτη. Βασικό εργαλείο στην τιμολόγηση των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά είναι η καμπύλη απόδοσης (βλέπετε όρο yield curve) δηλαδή το γράφημα των εκτιμώμενων από την αγορά αποδόσεων των ομολόγων ανά χρονική λήξη (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης). Ορισμένα άλλα σημαντικά στοιχεία του ομολόγου είναι η ονομαστική του αξία (face or par value), το ονομαστικό επιτόκιο (coupon rate) και η περίοδος εκτοκισμού ή τοκοφόρος περίοδος (interest or coupon period). H πιο βασική διάκριση των ομολόγων είναι σε ομόλογα μηδενικού επιτοκίου (zero-coupon bonds) και σε ομόλογα με τοκομερίδιο ή κουπόνι (coupon bonds). Aναλυτικά και ενδεικτικά υπάρχουν οι εξής τύποι ομολόγων:

◘ Accrual bond = ένα ομόλογο του οποίου αυξάνεται η απόδοση αλλά οι τόκοι δεν πληρώνονται στον επενδυτή αμέσως αλλά προστίθενται στο κεφάλαιο και καταβάλλονται στη λήξη.

◘ Accumulation ή discounted bonds = σωρευτικά ή προεξοφλητικά ομόλογα. Με τους όρους αυτούς αποκαλούνται, γενικά, όσα ομόλογα πωλούνται σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής, δεν έχουν κουπόνια αλλά στη λήξη τους πληρώνουν την ονομαστική αξία.

◘ Aussie bond = ομόλογο εκφρασμένο σε δολάρια Αυστραλίας που εκδίδεται στην αγορά της Αυστραλίας από αλλοδαπό εκδότη.

◘ Authority bond = ομόλογο δημόσιας αρχής. Εκδίδεται από μία κυβερνητική αρχή ή από ένα οργανισμό διαχείρισης του χρέους της κεντρικής διοίκησης ή μιας κρατικής επιχείρησης.

◘ Bear bond = ένα ομόλογο που εκδόθηκε σε ρωσικά ρούβλια από ένα ρωσικό οργανισμό στη ρωσική αγορά.

◘ Bearer bond = ομόλογο στον κομιστή. Ένα μεταβιβάσιμο και διαπραγματεύσιμο ομόλογο το κεφάλαιο και οι τόκοι του οποίου πληρώνονται στον κάτοχο – κομιστή αυτού ανεξάρτητα από το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε αρχικά. Φέρει μεγάλο κίνδυνο διότι μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί.

◘ Blanket bond = ομόλογο κάλυψης έναντι κινδύνων. Είναι ένα ομόλογο που χρησιμοποιείται σαν ασφάλεια για την κάλυψη διαμεσολαβητών της αγοράς (brokers) ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ενδεχόμενες ζημιές σε περίπτωση κλοπής ή ανήθικης συμπεριφοράς υπαλλήλου.

◘ Book-entry bond = είναι ένα ομόλογο που δεν φέρει ένα χάρτινο πιστοποιητικό αλλά η κυριότητα αυτού αποδεικνύεται από την εγγραφή στο μητρώο τίτλων του εκδότη ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτού. Υπάγεται στους άυλους τίτλους.

◘ Brady bonds = ομόλογα που έλαβαν το όνομά τους από τον Γραμματέα του Θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ Nicholas Brady. Πρόκειται για ομόλογα με τοκομερίδια σταθερής ή μεταβλητής απόδοσης και με λήξη από 10 έως 30 έτη. Μπορούν να εκδοθούν στην ονομαστική τους αξία ή κάτω από το άρτιο. Συνήθως περιέχουν τίτλους επιλογής (warrants) δηλαδή δικαίωμα αγοράς π.χ πρώτων υλών που είναι διαθέσιμες στη χώρα της έκδοσης. Η πρακτική της έκδοσης ομολόγων Brady ανατρέχει στο 1980 όταν καταβλήθηκε προσπάθεια μείωσης του χρέους των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών. Τα μη εξοφλούμενα δάνεια αυτών των κρατών μετατρέπονταν σε ομόλογα φέροντα σαν ασφάλεια (collateral) ομόλογα του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ με μηδενικό επιτόκιο.

◘ Βulldog bond = ομόλογο εκφραζόμενο σε λίρες στερλίνες και το οποίο εκδίδεται στη Βρετανική αγορά από ένα ξένο εκδότη.

◘ Bullet bond = μη ανακλητό ομόλογο (non callable bond or puttable bond), δηλαδή ο εκδότης δεν έχει δικαίωμα να το αποπληρώσει πριν την ημερομηνία λήξης. Πρόκειται για ένα ομόλογο με μικρότερη απόδοση συγκριτικά με το ανακλητό ομόλογο στο οποίο ο εκδότης έχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης.

◘ Bunds = ομόλογα της γερμανικής κυβέρνησης.

◘ Callable bond = ανακλητό ομόλογο. O εκδότης του ομολόγου έχει δικαίωμα να εξοφλήσει το ομόλογο και πριν τη λήξη του.

◘ Collateral bond = ομόλογο το οποίο είναι εγγυημένο με ασφάλεια (collateral). H ασφάλεια μπορεί να συνίσταται σε χρεόγραφα ή μετρητά.

◘ Commodity-backed bond = ομόλογο υποστηριζόμενο με την τιμή ενός εμπορεύματος. Είναι το ομόλογο που συνδέεται με την τιμή ενός εμπορεύματος το οποίο συχνά χρησιμοποιείται σαν αντιστάθμιση (hedge) έναντι του πληθωρισμού.

◘ Compound interest bond or C - bond = ένα ομόλογο του οποίου τα ποσά των τοκομεριδίων (κουπονιών) προστίθενται στο κεφάλαιο σε ετήσια βάση και μέχρι τη λήξη ή την αποπληρωμή του ομολόγου.

◘ Convertible bond = είναι μετατρέψιμο μετά από την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος σε άλλες εκδόσεις ομολόγων ή σε μετοχές. Διακρίνουμε πολλά είδη μετατρέψιμων ομολόγων όπως τα εξής:
▪ Vanilla convertible bond = απλό μετατρέψιμο ομόλογο. Μπορεί να μετατραπεί με επιλογή του κατόχου σε μετοχές του εκδότη συνήθως σε προκαθορισμένη τιμή.
▪ Exchangeable (XB) bond = ανταλλάξιμο ομόλογο. Μπορεί να ανταλλαγεί με μετοχές άλλου προσώπου από αυτό το οποίο το εξέδωσε.
▪ Mandatory convertible bond = υποχρεωτικά μετατρέψιμο ομόλογο. Είναι βραχυπρόθεσμο ομόλογο με απόδοση μεγαλύτερη από αυτή των υποκείμενων κοινών μετοχών. Είναι αναγκαστικά μετατρέψιμο στη λήξη σε ένα αριθμό κοινών μετοχών.
▪ Mandatory exchangeable bond = υποχρεωτικά ανταλλάξιμο ομόλογο. Είναι βραχυπρόθεσμο ομόλογο με απόδοση μεγαλύτερη από αυτή των υποκείμενων κοινών μετοχών. Είναι αναγκαστικά μετατρέψιμο στη λήξη σε ένα αριθμό κοινών μετοχών με τη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο ότι αποσκοπεί να παράσχει μία ελάχιστη αξία στη μετατροπή κατά τη λήξη μέσω της ανταλλαγής του με ένα επαρκή αριθμό μετοχών με βάση την τιμή της μετοχής την ημέρα της λήξης του ομολόγου.
▪ Contingent convertible bond (co-co) = ομόλογο ενδεχόμενης μετατροπής. Επιτρέπει στον επενδυτή τη μετατροπή σε μετοχές στη λήξη μόνο εάν την ημέρα αυτή η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη της τιμής μετατροπής.
▪ OCEANEs (Obligation Convertible En Actions Nouvelles ou Existantes) = ομόλογο μετατρέψιμο σε νέες ή παλαιές μετοχές. Είναι ομόλογο που εκδίδεται από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο στο οποίο ο εκδότης κρατά για τον εαυτό του το δικαίωμα στη λήξη να δώσει νέες ή υφιστάμενες μετοχές του δημοσίου πιθανώς με διαφορετικά μερισματικά δικαιώματα.
▪ Convertible preferred stock (or Convertible preference shares in the United Kingdom) = μετατρέψιμο σε προνομιούχες μετοχές ομόλογο. Είναι παρόμοιο σε αξία με ένα ομόλογο αλλά με χαμηλότερο ποσοστό εξασφάλισης (lower seniority) στη δομή του κεφαλαίου. Οι όροι της σύμβασης έκδοσης ορίζουν σε ποιες περιπτώσεις δεν θα καταβληθεί μέρισμα προνομιούχων μετοχών.
▪ SPV (Special Purpose Vehicle) convertible bond = μετατρέψιμο ομόλογο που εκδίδεται από ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV). Είναι ανταλλάξιμο με μετοχές της μητρικής εταιρίας του SPV που είναι συνήθως μία εταιρία συμμετοχών (holding company).
▪ Going-public bond = είναι ομόλογο με σταθερό επιτόκιο που μετατρέπεται ή ανταλλάσσεται με μετοχές μιας εταιρίας όταν αυτή θα επιτύχει έγκριση εισαγωγής των μετοχών της στο χρηματιστήριο. Στη Γαλλία, το ομόλογο αυτό είναι γνωστό με το όνομα του πρώην πρωθυπουργού Μπαλαντύρ (Balladur bond).
▪ Hybrid bond που εκδίδεται συνήθως σαν δάνειο κεφαλαίου αλλά ο εκδότης έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει ή να μετατρέψει το ομόλογο σε προνομιούχες μετοχές.

◘ Corporate bond = εταιρικό ομόλογο.

◘ Coupon bond = ομόλογο με τοκομερίδιο ή κουπόνι. Ένα χρεόγραφο που πληρώνει τόκο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο εκδότης υπόσχεται να αποπληρώσει το χρέος με την καταβολή της ονομαστικής αξίας του ομολόγου κατά τη λήξη αυτού ενώ ενδιάμεσα στη λήξη κάθε τοκοφόρου περιόδου πληρώνει τόκο. Αντίθετα, τα discount notes ή zero coupon notes εκδίδονται σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας και δεν πληρώνουν τόκους.

◘ Covered bonds = καλυμμένα ομόλογα. Βλέπετε αυτοτελή λεπτομερή όρο «Covered bonds».

◘ Cushion bond = ομόλογο με υψηλά τοκομερίδια που συνηθίζει να έχει τη μικρότερη πτώση στην τιμή του όταν αυξάνεται η απόδοση.

◘ De-leveraged bond = ομόλογο απομόχλευσης. Πληρώνει κουπόνια στους επενδυτές σύμφωνα με ένα μαθηματικό τύπο που βασίζεται σε ένα τμήμα μόνο της αύξησης ή της μείωσης του δείκτη με τον οποίο είναι συνδεδεμένο.

◘ Discount bond = ομόλογο το οποίο πωλείται σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής του αξίας.

◘ Double currency bond = ομόλογο διπλού νομίσματος το οποίο είναι ομόλογο σταθερού εισοδήματος που πληρώνει τα κουπόνια στο νόμισμα του επενδυτή και το κεφάλαιο στο νόμισμα του εκδότη.

◘ Double-dated bond = ομόλογο διπλής ημερομηνίας. Έχει περισσότερες ημέρες για την καταβολή του κεφαλαίου.

◘ Fidelity bond = ομόλογο πίστης. Ένα ομόλογο που αποσκοπεί στην προστασία του εργοδότη από ζημιές που προκαλούν οι υπάλληλοι αυτού λόγω ανήθικης ή εξ αμελείας συμπεριφοράς. Στις ΗΠΑ, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι εταιρίες διαχείρισης χρεογράφων είναι υποχρεωμένες να κατέχουν τέτοια ομόλογα.

◘ Fixed rate bond = ομόλογο σταθερού επιτοκίου. Τα κουπόνια του έχουν το ίδιο επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου.

◘ Floating rate bond or note = ομόλογο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η απόδοση των κουπονιών είναι συνδεδεμένη με ορισμένο δείκτη όπως του Euribor, Libor, HICP, CPI. Οι πληρωμές του δηλαδή δεν είναι σταθερές αλλά διαφέρουν διότι συνδέονται με τα επιτόκια της αγοράς ή συνδέονται με δείκτες τιμών (index-linked bonds). Μία μορφή αυτών των ομολόγων είναι αυτά των οποίων το κεφάλαιο ή η ονομαστική αξία συνδέεται με ένα δείκτη του πληθωρισμού (inflation indexed bonds) όπως είναι τα TIPS (βλέπε όρο).

◘ General obligation bond = ομόλογο γενικής υποχρέωσης. Είναι ένα δημοτικό ομόλογο χωρίς καμία ασφάλεια δηλαδή η εξόφλησή του εξαρτάται απλά από την καλή πίστη και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη.

◘ Gilts = κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου.

◘ Guaranteed income bond = ομόλογο με εγγυημένο εισόδημα. Ένα εταιρικό ομόλογο του οποίου το κεφάλαιο ή/και οι τόκοι είναι εγγυημένοι συνήθως από εταιρία άλλη από αυτή του εκδότη όπως από μια ασφαλιστική εταιρία.

◘ Housing bond = στεγαστικό ομόλογο. Εκδίδεται για να συμβάλει στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου κατασκευής οικιών. Στις ΗΠΑ, συνήθως δεν επιβαρύνεται από δημοτικούς, περιφερειακούς ή ομοσπονδιακούς φόρους.

◘ Income bond = ομόλογο εισοδήματος. Πραγματοποιεί πληρωμές μόνο όταν το εισόδημα που προέκυψε από την έκδοση είναι επαρκές ενώ ο κάτοχος δεν μπορεί να ζητήσει την εκκαθάριση ή πτώχευση του εκδότη σε περίπτωση μη πληρωμής.

◘ Indexed bond = ομόλογο του οποίου οι πληρωμές συνδέονται με ένα δείκτη όπως π.χ με το δείκτη τιμών καταναλωτή (βλέπε όρο Inflation Linked Bonds).

◘ Insurance bond = ομόλογο που εκδίδεται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής.

◘ Ιnvestment-grade bond = διαβαθμισμένο επενδυτικό ομόλογο. Είναι ένα ομόλογο που φέρει πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον BBB από τη Standard & Poor's ή Baa από τη Moody's Investors Service.

◘ Irredeemables, perpetuals or consols = ομόλογα που δεν έχουν καθόλου ημερομηνία λήξης και οι τόκοι αυτών καταβάλλονται σε απεριόριστο χρονικό διάστημα.

◘ Junk bond =ομόλογο με πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ (S & P) ή ΒΑ (Moody’s) ή κατώτερη. Δηλαδή είναι ομόλογο υψηλού κινδύνου και για το λόγο αυτό προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση.

◘ Junior bonds = ομόλογα τα οποία είναι υποδεέστερα άλλων εκδόσεων διότι υστερούν ως προς την πιστοληπτική διαβάθμιση του εκδότη ή τις εξασφαλίσεις αποπληρωμής.

◘ Kiwi bond = ομόλογο εξωτερικού εκφραζόμενο σε δολάρια Νέας Ζηλανδίας και εκδιδόμενο στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας.

◘ Long bond = μακροπρόθεσμο ομόλογο, ιδιαίτερα το ομόλογο με λήξη 30 ετών που αποτελεί και δείκτη αναφοράς (benchmark index).

◘ Lottery bond = λαχειοφόρο ομόλογο. Εκδίδεται από το κράτος και τα κουπόνια του πληρώνονται όπως αυτά ενός συνήθους ομολόγου με σταθερό επιτόκιο με τη διαφορά ότι κληρώνονται ορισμένα ομόλογα που φέρουν υψηλότερη αξία σε σχέση με την ονομαστική αξία του ομολόγου.

◘ Mortgage bond = ομόλογο εξασφαλισμένο με υποθήκη επί ακινήτου. Υποστηρίζεται από ακίνητη περιουσία ή φυσικό εξοπλισμό που μπορούν να ρευστοποιηθούν σε περίπτωση καθυστέρησης ή οριστικής αδυναμίας πληρωμής. Εάν ο εκδότης ενυπόθηκων ομολόγων πτωχεύσει, ικανοποιούνται πρώτα οι απαιτήσεις από τα ενυπόθηκα ομόλογα και στη συνέχεια αυτές από ομόλογα χωρίς ασφάλεια. Βλέπε και όρο Mortgage Backed Securities, MBS.

◘ Municipal bond = δημοτικό ομόλογο και ομόλογο περιφερειακών κρατιδίων.

◘ Participating bond = συμμετοχικό ομόλογο. Ομόλογο που παρέχει στον κομιστή το δικαίωμα όχι μόνο να εισπράττει τα κουπόνια αλλά και της λήψης μερίσματος από τα καθαρά κέρδη της εκδότριας επιχείρησης.

◘ Pickup bond = ένα ανακλητό ομόλογο (callable bond) με κουπόνια υψηλής απόδοσης και του οποίου η ημερομηνία ανάκλησης από τον εκδότη προσδιορίζεται στο εγγύς μέλλον. Μία μείωση των επιτοκίων προκαλεί συνήθως μία πρόωρη αποπληρωμή που σημαίνει ότι ο αγοραστής του ομολόγου θα αναμένει μία τιμή υψηλότερη της ονομαστικής (redemption premium).

◘ Premium bond = ομόλογο που πωλείται σε τιμή ανώτερη της ονομαστικής του αξίας.

◘ Privilege bond = προνομιούχο ομόλογο. Ένα μετατρέψιμο ομόλογο που έχει προσαρτημένους τίτλους επιλογής (warrants).

◘ Puttable bond = ομόλογο του οποίου η ημέρα πληρωμής επιλέγεται από τον κάτοχο.

◘ Registered bond = ονομαστικό ομόλογο. Είναι το ομόλογο που στην αρχική έκδοση και σε κάθε μεταβίβαση καταγράφεται από τον εκδότη ή από τον ενδιάμεσο διαπραγματευτή το όνομα του εκάστοτε κάτοχου-δικαιούχου. Το αντίθετο είναι το αναφερθέν ομόλογο στον κομιστή (bearer bond) το οποίο ανήκει στον εκάστοτε κάτοχο χωρίς το όνομα αυτού του δικαιούχου να έχει καταγραφεί.

◘ Reorganization bonds = ομόλογα που εκδίδονται από μία επιχείρηση η οποία ευρίσκεται στο στάδιο της αναδιοργάνωσης.

◘ Samurai bond = ομόλογο που είναι εκφρασμένο σε γεν και εκδίδεται από ξένες εταιρίες ή κυβερνήσεις στην Ιαπωνική αγορά. Είναι ελκυστικά για τους Ιάπωνες επενδυτές διότι εκδίδεται στο τοπικό νόμισμα και επόμενα είναι απαλλαγμένο του συναλλαγματικού κινδύνου.

◘ Savings bond = ταμιευτικό ομόλογο. Ένα κυβερνητικό ομόλογο που εκδίδεται με ονομαστική αξία από 50 μέχρι 10.000 δολάρια. Απαλλάσσεται κρατικών και τοπικών φόρων ενώ φέρει αναπροσαρμοζόμενο κάθε εξάμηνο επιτόκιο.

◘ Securitised bonds = εγγυημένα ομόλογα των οποίων το κεφάλαιο και οι τόκοι εξασφαλίζονται με ταμειακές ροές που προέρχονται από άλλο περιουσιακό στοιχείο (asset- backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS) κλπ.

◘ Series bond = ομόλογο που μπορεί να εκδοθεί σε διάφορες σειρές με βάση την ίδια σύμβαση έκδοσης και με διάφορα χαρακτηριστικά. Διακρίνουμε μεταξύ άλλων:
Series EE bonds = αγοράζονται στο 50% της ονομαστικής τους αξίας και μπορεί να αποπληρωθούν την ημερομηνία λήξης στην ονομαστική τους αξία που καθορίζεται από το επιτόκιο στο χρόνο της αγοράς. Εν τούτοις, μπορούν να αποπληρωθούν σε οποιονδήποτε χρόνο μετά παρέλευση 6 μηνών με την τρέχουσα αξία χωρίς την επιβολή προστίμου. Οι δεδουλευμένοι τόκοι προστίθενται κάθε πρώτη του επόμενου μήνα. Επόμενα, η ημέρα αυτή είναι η πλέον συμφέρουσα για την προεξόφληση του τίτλου. Όλοι οι τόκοι και το κεφάλαιο πληρώνονται την ημέρα της αποπληρωμής. Οι αξίες των ομολόγων αυτών κυμαίνονται από 50 μέχρι 10.000 δολάρια. Στη λήξη του το ομόλογο αυτό ανανεώνει αυτόματα τη λήξη και κερδίζει τόκο σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν στην αρχή της εν λόγω περιόδου. Τα ομόλογα EE θα συνεχίσουν να αποδίδουν τόκο μετά από 30 χρόνια από την αγορά τους. Όταν θα φθάσουν στη λήξη τους, τα ομόλογα ΕΕ μπορούν να ανταλλαγούν με ομόλογα ΗΗ (βλέπε παρακάτω) προκειμένου να συνεχίσουν να αποφέρουν τόκο και να μη πληρώνουν ομοσπονδιακό φόρο στις ΗΠΑ.

Series HH bonds = αποκτώνται με ανταλλαγή ομολόγων ΕΕ στη λήξη των τελευταίων. Είναι διαθέσιμα σε αξίες από 500 μέχρι 10.000 δολάρια ΗΠΑ και σε αντίθεση με τη σειρά ΕΕ πωλούνται στην ονομαστική τους αξία. Πληρώνουν τόκο κάθε 6 μήνες και συνεχίζουν να αποδίδουν τόκο για 20 χρόνια. Το επιτόκιο στο χρόνο της αγοράς κλειδώνεται για τα πρώτα 10 χρόνια της διακράτησης του τίτλου. Μετά τα 10 χρόνια μπορούν να παρατείνουν τη λήξη τους και το νέο επιτόκιο καθορίζεται από την τιμή που αποδίδεται στο νέο ομόλογο που εκδίδεται εκείνη τη στιγμή.

Series I bonds = είναι αποταμιευτικά ομόλογα συνδεόμενα με το δείκτη του πληθωρισμού και τα οποία πληρώνουν: α) ένα σταθερό τόκο για τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου και β) ένα μεταβλητό τόκο που ανταποκρίνεται στο ποσοστό της ανόδου του πληθωρισμού. Πωλούνται στην ονομαστική τους αξία και πληρώνουν τόκο κάθε 6 μήνες. Το ποσοστό απόδοσης του ομολόγου που προσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό επαναπροσδιορίζεται κάθε 6 μήνες. Πληρώνουν τόκο μέχρι και για 30 χρόνια αλλά επιβάλλεται ένα πρόστιμο ίσο με την απόδοση 3 μηνών εάν το ομόλογο ρευστοποιηθεί πριν από τα 5 χρόνια.

◘ Shogun bond = ομόλογο εξωτερικού εκδιδόμενο στην Ιαπωνία και εκφραζόμενο σε νόμισμα πλην του Ιαπωνικού γεν.

◘ Short bond = βραχυπρόθεσμο ομόλογο συνήθως με λήξη μέχρι ένα έτος.

◘ Sour bond = μία έκδοση ομολόγου που απέτυχε να καταβάλλει έγκαιρα το κεφάλαιο και τους τόκους στους επενδυτές και για το λόγο αυτό διαπραγματεύεται σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής και με ένα μικρό βαθμό πιστοληπτικής αξιολόγησης.

◘ Sovereign or government bonds = κυβερνητικά ομόλογα.

◘ Step Up bond = ένα ομόλογο με ένα κουπόνι η αξία του οποίου αυξάνεται διαχρονικά με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτός και εάν ο εκδότης το ανακαλέσει. Κανονικά, το κουπόνι έχει απόδοση ελαφρά ανώτερη του τρέχοντος επιτοκίου της αγοράς για τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα και το ομόλογο είναι ανακλητό στην ονομαστική του αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής του κουπονιού.

◘ Straight or plain vanilla or fixed rate or bullet bond = είναι το απλό και συνηθέστερο ομόλογο. Καταβάλλει σταθερό τόκο μέσω κουπονιών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ενώ το κεφάλαιο αποπληρώνεται στη λήξη. Δεν φέρει προνόμιο μετατροπής σε μετοχές ή δικαίωμα ανάκλησης ούτε άλλα σύνθετα χαρακτηριστικά.

◘ Strip bonds = ομόλογα με αποσπώμενα κουπόνια διακεκριμένης διαπραγμάτευσης. Εφόσον προβλέπεται στους όρους έκδοσης, οι επενδυτικές τράπεζες και οι διαπραγματευτές μπορούν να χωρίσουν τα ομόλογα στο κύριο σώμα με βάση το οποίο αποπληρώνεται το κεφάλαιο στη λήξη και στα κουπόνια αυτού που καταβάλλουν τον τόκο και τα οποία στο εξής τυγχάνουν χωριστής διαπραγμάτευσης στις αγορές.

◘ Subordinated bond = ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης. Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη, οι κάτοχοι ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης τελευταίοι δηλαδή μετά την πληρωμή των φόρων προς το δημόσιο, την εξόφληση τίτλων του δημόσιου χρέους και των κατόχων άλλων ομολόγων.

◘ Surety bond = ομόλογο ασφάλειας. Ένα ομόλογο που παρέχεται από μία εταιρία εγγυήσεων για την εξασφάλιση της πληρωμής ενός άλλου ομολόγου. Η εταιρία εγγυήσεων δεσμεύεται να πληρώσει τον κάτοχο του αρχικού ομολόγου εάν ο εκδότης ευρεθεί σε αδυναμία πληρωμών. Στην περίπτωση που ούτε ο εγγυητής πληρώσει, τότε το surety bond βγαίνει σε πλειστηριασμό για να ικανοποιηθεί ο κάτοχος του αρχικού ομολόγου.

◘ Tax deferred bonds = ομόλογα που ο φόρος καταβάλλεται μετά την ημερομηνία αγοράς αυτών και συνήθως κατά τη λήξη του ομολόγου.

◘ Variable rate bonds = βλέπε ανωτέρω Floating rate bond.

◘ War bond = πολεμικό ομόλογο. Εκδίδεται από το κράτος για να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες ενός πολέμου. Ονομάζεται και ομόλογο εθνικής άμυνας (national defense bond).

◘ Zero-coupon bonds = ομόλογα με μηδενικό τοκομερίδιο. Δεν φέρουν τοκομερίδια και επόμενα δεν καταβάλλουν τόκο, εκδίδονται όμως σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής.
Οι περισσότερες μορφές των ανωτέρω ομολόγων αλλά και άλλοι τύποι αυτών αναλύονται σε επί μέρους άρθρα της παρούσας έκδοσης.
● O μεγαλύτερος όγκος ομολόγων και σε αριθμό και σε αξία εκδίδεται από τις κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους.
●Τράπεζες και ιδιωτικές εταιρείες εκδίδουν εταιρικά ομόλογα (corporate bonds). Διακρίνονται σε:
α) fixed-charged debentures = εταιρικά ομόλογα εγγυημένα με συγκεκριμένα περιουσιακά
στοιχεία της εταιρίας Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται επακριβώς κατά την έκδοση, απαγορεύεται να πωληθούν και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας του εκδότη πωλούνται για να εξοφληθούν οι κάτοχοι ομολόγων
β) floating-charge debentures = ομόλογα εγγυημένα με ένα γενικό βάρος εφ' όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
γ) debentures = μη εγγυημένα ομόλογα. Ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο εκδίδονται διακρίνονται σε εγχώρια (domestic bonds) και σε ξένα (foreign bonds).
● Στην Ελλάδα εταιρικά ομόλογα ήταν αρχικά μόνο τα τραπεζικά ομόλογα. Πρόσφατα,
άρχισαν να εκδίδονται και ομόλογα μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων σε περιορισμένη, όμως, έκταση.
Όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα οι πιο συνηθέστερες μορφές είναι:
1) ομόλογα σταθερού επιτοκίου (fixed-rate bonds) με λήξη 3, 5, 7, 10, 15 και 20, 30 και 40 ετών. Στις 23.2.1998 εκδόθηκε και ομόλογο 2 ετών
2) διετή αφορολόγητα αποταμιευτικά ομόλογα (savings certificates) που απευθύνονται σε εγχώριους επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν ποσό άνω των 44.000 ευρώ. Έχουν επίσης εκδοθεί και ομόλογα άλλων τύπων όπως:
3) ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου (floating-rate bonds) με λήξη 3, 5 και 7 ετών. Το κυμαινόμενο επιτόκιο καθοριζόταν με την προσθήκη μιας διαφοράς (spread) πάνω στο επιτόκιο του ετήσιου εντόκου γραμματίου του ελληνικού δημοσίου. Η τελευταία έκδοση ήταν του Oκτωβρίου 1997
4) ομόλογα μηδενικού επιτοκίου ή χωρίς τοκομερίδιο (zero-coupon bonds), Η έκδοσή τους ανεστάλη στο τέλος του 1997 όταν αυξήθηκαν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια
5) ομόλογα ιδιωτικοποιήσεων (privatisation bonds). Για πρώτη φορά εκδόθηκαν τον Oκτώβριο του 1998 με λήξη 3 και 5 ετών. O κάτοχος είχε το δικαίωμα οποτεδήποτε μεταξύ της 1.1.1999 και της ημερομηνίας αποπληρωμής να μετατρέψει αυτά σε μετοχές υπό ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών
6) ομόλογα συνδεδεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Consumer Price Index - linked bonds). Το κεφάλαιο αυτών των ομολόγων προσαρμοζόταν στις αλλαγές του τιμαρίθμου και ο ετήσιος τόκος ήταν ίσος με 4% επί της προσαρμοζόμενης όμως αξίας του κεφαλαίου. Η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 19.5.1997. Επανεκδόθηκαν με λήξη 23 ετών την 12.7.2002 και μέσω κοινοπραξιών την 16.4.2007 και την 29.1.2008 με λήξη 22 ετών με δείκτη αναφοράς τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ζώνης του ευρώ (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP)
7) ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος (foreign currency - linked bonds). Εκδόθηκαν το 1987 για να αντιμετωπίσουν τις κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά της δραχμής. Η έκδοσή τους ανεστάλη το Μάιο του 1995 για να επανεκδοθούν το Νοέμβριο του 1997 μετά την κρίση στις αγορές της Ν.Α. Ασίας. Από 1.1.2001 όλες οι νέες εκδόσεις κρατικών ομολόγων είναι σε ευρώ
8) δομημένα ομόλογα (structural bonds). Εκδόθηκαν από το 2005 και εξής. Τα πρώτα χρόνια έφεραν υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς και στη συνέχεια η απόδοση αυτών συνδεόταν με την εξέλιξη μιας ισοτιμίας ή ενός δείκτη ή τη δομή ενός μαθηματικού τύπου. Χαρακτηρίζονταν από τον υψηλό κίνδυνο ρευστότητας (liquidity risk) και τον υψηλό κίνδυνο αγοράς (market risk)
9) κοινοπρακτικές εκδόσεις (syndicated loans) 2009, με τιςοποίες επανεκδόθηκαν 3ετή, 5ετή και 10ετή ομόλογα αναφοράς.
10) αφορολόγητα ομόλογα (tax-free bonds). Πενταετούς λήξης ομόλογα που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2009 για την κάλυψη των μεγάλων ελλειμμάτων του δημοσίου σε περίοδο παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης που συνοδεύτηκε για την ελληνική κυβέρνηση και από υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από διεθνή οίκο. Εκδόθηκαν σαν αφορολόγητα με την προϋπόθεση να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.Προσθήκη νέας απάντησης