Τι είναι Blue-chip stock;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Blue-chip stock;

Απαντήσεις

Blue-chips είναι μετοχές εταιριών με άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση (top-class credit ratings), υψηλή κεφαλοποίηση, μεγάλη κερδοφορία σε βάθος χρόνου, υγιή χρηματοπιστωτική δομή, σημαντική ρευστότητα και θετικές προοπτικές για το μέλλον. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτών είναι ευρύτατα αποδεκτές για την ποιότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές. Παρέχουν ασφάλεια στις πληρωμές τους και καταβάλλουν συνήθως ικανοποιητικό μέρισμα στους μετόχους. Οι μετοχές αυτών έχουν μακροπρόθεσμα την υψηλότερη χρηματιστηριακή απόδοση και για το λόγο αυτό προτιμώνται από τους σοβαρούς επενδυτές. Συνήθως, blue-chips θεωρούνται οι τράπεζες, οι δυναμικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι εταιρίες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας.Προσθήκη νέας απάντησης