Τι είναι Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB);


Απαντήσεις

Black Sea Trade and Development Bank είναι η« Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε τον Oκτώβριο του 1998 από τα έντεκα κράτη μέλη του Oργανισμού Oικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. ● Oι τρεις μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι η Ελλάδα, η Ρωσική Oμοσπονδία και η Τουρκία με 16,5% εκάστη. Ακολουθεί η Ρουμανία με 14%, η Βουλγαρία και η Oυκρανία με 13,5% ενώ τα υπόλοιπα πέντε μέλη μετέχουν το Αζερμπαϊτζάν με 5%, η Αλβανία με 2%, η Αρμενία και η Μολδαβία με 1% εκάστη και η Γεωργία με 0,5%. Το εγγεγραμένο μετοχικό κεφάλαιο (subscribed capital) ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια SDRs και το εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο (authorized capital) σε 3 δισεκατομμύρια SDRs.

● Σκοποί της BSTDB είναι: α) η διευκόλυνση της οικονομικής συνεργασίας και η επιτάχυνση της διαπεριφερειακής ολοκλήρωσης μέσω της προώθησης εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, β) η κινητοποίηση των πόρων εντός της περιοχής και η βελτίωση της πρόσβασης αυτής σε ξένες επενδύσεις και αγορές κεφαλαίου, γ) η ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η επιχειρησιακή στρατηγική της Τράπεζας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου από περιουσιακά στοιχεία ποιότητας. Στη διάρκεια της αρχικής φάσης της λειτουργίας της, η Τράπεζα εστιάζει την πολιτική της στους ακόλουθους τομείς:

1) σχέδια χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν μεσαίου μεγέθους και μεσοπρόθεσμες επενδύσεις σε έργα υποδομής σε συνεργασία κατά προτίμηση αρκετών κρατών μελών. Η Τράπεζα προσπαθεί να συγχρηματοδοτεί τέτοια σχέδια με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης να συγκεντρώνει ιδιωτικά κεφάλαια από εμπορικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές,
2) χρηματοδότηση του εμπορίου με σκοπό την ενθάρρυνση της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Oι πράξεις αυτές αποβλέπουν στην αύξηση της περιφερειακής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από τα κράτη μέλη και οδηγούν τελικά στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων,
3) ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα με την παροχή πιστωτικών ορίων και συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο ιδιαίτερα των ΜΜΕ που αποτελούν τον πιο δυναμικό ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών. Το μεγαλύτερο μέρος των πράξεων αυτών προωθείται μέσω επιλεγμένων χρηματοδοτικών διαμεσολαβητών. Η Τράπεζα δέχεται αιτήσεις χρηματοδότησης από δημόσιες, ιδιωτικές και μη κερδοσκοπικές ενότητες συμπεριλαμβανομένων εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών μονάδων. Oι αιτήσεις κρίνονται από την Τραπεζική Διεύθυνση.

● Η Τράπεζα διοικείται από το 11μελές Συμβούλιο των Διοικητών όπου κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται από ένα Διοικητή και από το 11μελές Συμβούλιο των Διευθυντών. Των δύο Συμβουλίων προΐσταται ο Πρόεδρος επικουρούμενος από δύο Αντιπροέδρους υπεύθυνους για την Τραπεζική και Χρηματοδοτική Διεύθυνση αντίστοιχα και από τον Γενικό Γραμματέα υπεύθυνο για διοικητικά και επικοινωνιακά θέματα και για τις πληροφορικές εφαρμογές.

● Το πρώτο δάνειο ύψους 77 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και αφορούσε την κατασκευή σταθμού φυσικού αερίου στην Oυκρανία. Η BSTDB διέθεσε 12 εκατομμύρια δολάρια και η EBRD 40 εκατομμύρια Το δεύτερο χρηματοδοτικό σχέδιο αφορούσε προεξαγωγικές χρηματοδοτήσεις ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Το τρίτο ύψους 10 εκατομ. δολαρίων προοριζόταν για την ενίσχυση τουρκικών ΜΜΕ που επλήγησαν από τους σεισμούς ενώ στις 15.4.2000 ανακοινώθηκε η δανειοδότηση της ελληνικής εταιρίας AVIN INT. για έργα από τα οποία ωφελούνται η Ελλάδα και η Oυκρανία.

● Το 2002, η Τράπεζα δημιούργησε γραμμή πίστωσης 4 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Διεθνή Τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν (IBA). Μέσω αυτής ενισχύθηκαν στη χώρα αυτή πρωτοβουλίες ανάπτυξης του εμπορίου και ιδιαίτερα οι εισαγωγές από τις άλλες χώρες που μετέχουν στην BSTDB. Τα δάνεια που θα χορηγούνταν είχαν μέγιστη διάρκεια εξόφλησης τα 3 χρόνια.

● Την 13.10.2003 ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση της ALUMIL S.A, εταιρία εξόρυξης αλουμίνας, για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ, Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Δόθηκε χρηματοδότηση ύψους 20 δισεκ. ευρώ μέσω έκδοσης μακροπρόθεσμου εταιρικού ομολόγου. Η διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου είναι 6 έτη. Την 16.10.2003 ανακοινώθηκε η χορήγηση δανείου με τριετή λήξη στην Τράπεζα KMB-BANK της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Το πρώτο δάνειο προς την Τράπεζα αυτή δόθηκε το Δεκέμβριο του 2001 και ήδη η συνολική πιστωτική διευκόλυνση ανέρχεται σε 9 εκατ. δολάρια. Την 27.11.2003 ανακοινώθηκε το πρώτο συμβόλαιο με εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Χορηγήθηκε δάνειο 5 εκατ. δολαρίων με τριετή λήξη στην ρωσική εταιρία DeltaLeasing για τη μίσθωση κεφαλαιουχικών αγαθών και εξοπλισμού σε ρωσικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την 2.12.2003 ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση με 21 εκατ. δολάρια της έκδοσης μακροπρόθεσμου εταιρικού ομολόγου από την τουρκική εταιρία πετρελαίου OPET Petrolculuk A.S για την επέκταση του δικτύου λιανικής και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου.

● Το 2005, μεταξύ άλλων, η BSTDB ενίσχυσε τομείς της οικονομίας και χρηματοδότησε τις ακόλουθες επενδύσεις: α) πίστωση 5.000.000 δολαρίων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βουλγαρίας μέσω της ιδιωτικής τράπεζας CB Unionbank β) πίστωση 5.000.000 δολαρίων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Γεωργίας μέσω της τράπεζας Postcredit Bank γ) εξαετής πίστωση 20.000.00 δολαρίων προς την JSC CONCERN KALINA που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ειδών υγιεινής της Ρωσίας δ) σε συνεργασία με τo Izmirlian Foundation Joint Finance Facility (JFF), πενταετής πίστωση 425.000 δολαρίων στην OVAL Ltd, κύρια παραγωγός της Αρμενίας σε πολυμερικά πακέτα για φαγητά ιδιαίτερα για βιομηχανοποιημένες τροφές, και 500.000 δολαρίων στη Valletta Ltd, εταιρία μηχανών αναπαραγωγής κειμένων της Αρμενίας ε) παροχή δωδεκαετούς πίστωσης 18.000.000 ευρώ για την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Άγκυρας Esenboga. Το δάνειο θα δοθεί από την ιδιωτική εταιρία ειδικού σκοπού (SPV) TAV Esenboga Yatirim Yapim ve Isletme AS ζ) πενταετής πίστωση 5.000.000 ευρώ για την ανάπτυξη εργοστασίου υάλου στο Μπάκυ του Αζερμπαϊτζάν η) εταιρικό δάνειο 15.000.000 ευρώ στην εταιρία Shelman SA, από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στην παραγωγή προϊόντων ξύλου, για τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων της στην Κομοτηνή και το Βασιλικό της Εύβοιας και τη διεξαγωγή ερευνών και παραπέρα επέκτασης.

● Το 2006, μεταξύ άλλων, η BSTDB ανέπτυξε την εξής δραστηριότητα: α) για να αυξήσει τους χρηματοδοτικούς της πόρους, υπέγραψε την 12.1.2006 με όμιλο τραπεζών ευχέρεια κοινοπρακτικού δανείου (Syndicated Loan Facility) ύψους 50.000.000 δολαρίων ΗΠΑ και διάρκειας 3 ετών β) την 30.1.2006 ενέκρινε ένα μεσοπρόθεσμο δάνειο 6.000.000 δολαρίων προς την τράπεζα της Γεωργίας ProCredit Bank Georgia για να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων γ) την 1.3.2006 αποφάσισε όπως διαθέσει στην τράπεζα της Γεωργίας United Georgian Bank μία επαναληπτική πίστωση ύψους 3.000.000 δολαρίων με σκοπό να διατεθεί για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων της Γεωργίας δ) την 3.5.2006 αποφάσισε όπως επιλέξει την τράπεζα της Αρμενίας Agricultural Cooperative Bank of of Armenia για να προωθήσει τα εμπορικά της χρηματοδοτικά προγράμματα στην Αρμενία μέσω μιας επαναληπτικής πίστωσης ύψους 3.000.000 δολαρίων ε) την 11.5.2006 ενέκρινε τη δεύτερη μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική ευκολία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουκρανίας ύψους 12.500.000 δολαρίων διάρκειας 3 ετών μέσω της τράπεζας Procredit Ukraine ζ) την 23.5.2006 παρέσχε ένα δάνειο έναντι εγγυήσεων ύψους 23.000.000 δολαρίων διάρκειας 7 ετών προς την εταιρία RUSAL ARMENAL για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της παραγωγής αλουμινίου στην Αρμενία η) την 12.6.2006 αποφάσισε όπως παράσχει ένα μη εξασφαλισμένο βραχυπρόθεσμο δάνειο 2.000.000 δολαρίων προς την ιδιωτική τράπεζα AZERDEMIRYOLBANK προκειμένου να χρηματοδοτήσει εταιρίες του Αζερμπαϊτζάν που ενδιαφέρονται για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους.

● Το 2007, η BSTDB ανέπτυξε την εξής δραστηριότητα: α) την 11.1.2007 διέθεσε μία ανακυκλούμενη εμπορική πίστωση 3.000.000 δολαρίων στη δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα της Αρμενίας Inecobank προκειμένου να χρηματοδοτήσει εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις β) την 25.1.2007, επεξέτεινε κατά 5.000.000 δολάρια πιστοδοτική της διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της τράπεζας της Ρωσίας NBD-Bank η οποια είναι η τρίτη σε μέγεθος τράπεζα της περιοχής Nizhny Novgorod γ) την 23.2.2007 παρέσχε μεσοπρόθεσμο δάνειο 18.000.000 δολαρίων στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης της Ρωσίας Europlan για να προωθήσει το θεσμό του leasing στη Ρωσία δ) την 23.2.2007 δανειοδότησε με 18.000.000 δολάρια την ιδωτική εταιρία της Βουλγαρίας Kremikovtzi AD για να εκσυγχρονίσει και επεκτείνει τις εγκαταστάσεις χάλυβα που είναι οι μεγαλύτερες στη χώρα αυτή ε) την 18.4.2007 επεξέτεινε δάνειο μειωμένης εξασφάλισης προς την τράπεζα της Ρωσίας Center-Invest Bank με έδρα το Ροστόβ κατά 10.000.000 δολάρια για την ανάπτυξη της Νοτίου Ρωσίας ζ) την 19.4.2007 χορήγησε δάνειο με λήξη 9 ετών και ύψος 18.000.000 ευρώ στην εταιρία τηλεπικοινωνιών GSM της Τουρκίας Avea προκειμένου να επεκταθεί σε αγροτικές και άλλες μη εξυπηρετούμενες περιοχές η) την 7.6.2007 χορήγησε δάνειο 3.000.000 ευρώ στην εταιρία CJSC Euroterm της Αρμενίας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων γεωργικών επιχειρήσεων θ) την 18.6.2007 διέθεσε μία βραχυπρόθεσμη και μη εγγυημένη με ασφάλειες πίστωση ευρώ 4.000.000 στην ιδιωτική τράπεζα της Μολδαβίας Banca Sociala για τη χρηματοδότηση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της λιανικής τραπεζικής ι) την 24.7.2007 χορήγησε δάνειο 14.000.000 δολαρίων στην εταιρία διανομής πετρελαίου της Ουκρανίας OJSC Concern Galnaftogaz για να επεκτείνει το δίκτυο διανομής της σε όλη τη χώρα κ) την 9.8.2007 δανειοδότησε με 36.000.000 δολάρια και λήξη 7 ετών την εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας NK Alfa-Nafta για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της λ) την 30.8.2007 χρηματοδότησε μέσω ενός κοινοπρακτικού δανείου 550.000.000 δολαρίων την κρατική εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών της Ουκρανίας Ukrainian Railways για την υποστήριξη και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μ) την 24.9.2007 αύξησε τη χρηματοδότησή της για την ανάπτυξη του εμπορίου στη Γεωργία κατά 1.500.000 δολάρια μέσω της τράπεζας Cartu Bank ν) τη 2.11.2007 επαναχρηματοδότησε με 21.000.000 δολάρια την κρατκή εταιρία της Ουκρανίας NJSC Chornomornaftogaz για την εξόρυξη και προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου ο) τη 12.11.2007 επέλεξε την τράπεζα της Ουκρανίας OJSC Kreditprombank για τη χρηματοδότηση του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου της χώρας με 10.000.000 δολάρια, ιδιαίτερα με χώρες της περιοχής του Εύξεινου πόντου π) την 6.12.2007 παρέσχε στην τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν Technika Bank πίστωση 8.000.000 δολαρίων με λήξη 6 ετών για τη χρηματοδότηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων.

● Την 17.1.2008 η BSTDB χορήγησε δάνειο 7.600.000 δολαρίων στην αλυσίδα σουπερμάρκετς SAS Group LLC με έδρα το Ερεβάν της Αρμενίας για την επέκταση του τομέα της διανομής τροφίμων. Την 30.1.2008, η BSTDB υπέγραψε σύμβαση με την Ουκρανική τράπεζα Procredit Bank για την παροχή δανείου 10.000.000 δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με μεσοπρόθεσμο δάνειο μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Την 7.2.2008, η BSTDB υπέγραψε σύμβαση με την τράπεζα Mobiasbanca για την παροχή δανείου 5.000.000 δολαρίων με στόχο να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στη Μολδαβία. Την 19.2.2008, η BSTDB προώθησε τα εξής προγράμματα: α) διαθέτει 5.000.000 δολάρια στην τράπεζα Armeconombank για να δανειοδοτήσει με λήξη 5 ετών ΜΜΕ για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό, επέκταση και διαφοροποίηση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής και των σχετικών υπηρεσιών β) ανανεώνει ανακυκλούμενη εμπορική πίστωση με άλλα 3.000.000 δολάρια με την τράπεζα Inecobank για τη χρηματοδότηση εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων της Αρμενίας γ) ) ανανεώνει ανακυκλούμενη εμπορική πίστωση με ποσό μέχρι 8.000.000 δολάρια με την τράπεζα Bank Standard για τη χρηματοδότηση με βραχυπρόθεσμες πιστώσεις επιχειρήσεων του Αζερμπαϊτζάν που εμπορεύονται με χώρες του Ευξείνου Πόντου δ) διαθέτει 5.000.000 δολάρια στην τράπεζα Unibank για να δανειοδοτήσει με λήξη 5 ετών ΜΜΕ για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό, επέκταση και διαφοροποίηση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής και τη διευκόλυνση των σχετικών εισαγωγών και εξαγωγών δ) παρέχει πίστωση 10.000.000 δολαρίων στην τράπεζα Procredit Bank για τη χρηματοδότηση μικρών και ΜΜΕ επιχειρήσεων της Γεωργίας. Την 28.2.2008 η BSTDB επεξέτεινε την πιστωτική διευκόλυνση προς ΜΜΕ της Ρωσίας με ποσό 25.000.000 δολαρίων και λήξη 5 ετών μέσω της τράπεζας OJSC Bank Zenit. Την 29.2.2008, η BSTDB παρέσχε δάνειο 20.000.000 δολαρίων στην τράπεζα Credit Bank της Μόσχας για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ με λήξη 6 ετών. Την 3.3.2008, η BSTDB υπέγραψε σύμβαση με την τράπεζα URSA Bank της Ρωσίας για τη χορήγηση δανείου 36.000.000 δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ενυπόθηκα στεγαστικά προγράμματα. Την 18.4.2008 η BSTDB αποφάσισε να χορηγήσει ένα δάνειο 25.000.000 ευρώ για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής εταιρίας της Αλβανίας Albtelecom Sh.A. Το δάνειο θα διαχειρισθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) που θα είναι μία κοινοπραξία Τούρκων επενδυτών (η Calik Energi Telekomunikasyon Hizmetleri A.S (CETEL) και η Turk Telekomunikasyon A.S (Turk Telecom). Το συνολικό κόστος της επένδυσης στο οποίο συμπράττει και η EBRD θα ανέλθει σε 100.000.000 ευρώ και στοχεύει στην αναβάθμιση του δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Albtelecom. Την 23.5 2008 αποφασίσθηκε όπως η BSTDB και ο ρωσικός κρατικός οργανισμός «Τράπεζα για την Ανάπτυξη και τις Διεθνείς Οικονομικές Υποθέσεις (VNESHECONOMBANK) συστήσουν ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας. και για το λόγο αυτό υπογράφηκε ένα σχετικό μνημόνιο (Memorandum of Understanding, MoU). Προβλέπεται σχέδιο χρηματοδότησης, δανειοδοτικές συναλλαγές και κοινοπρακτικά δάνεια με σκοπό την υποστήριξη υποδομών ανάπτυξης στην ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Την 30.5.2008 ανακοινώθηκε ότι η BSTDB θα επεκτείνει για πέντε έτη το δάνειο των 15.000.000 ευρώ στη ρωσική τράπεζα Slavinvestbank (SIB) για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Slavinvestbank είναι ιδιωτική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1994 και προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα δάνεια, πιστωτικά όρια και συναλλαγές διακανονισμού που εκτελούνται από επιλεγμένες ρωσικές τράπεζες όπως η Πιστωτική Τράπεζα της Μόσχας, η ZAO Europlan, η NBD Bank και η Zenit Bank. Την 3.6.2008 η BSTDB χορήγησε ένα εξαετές δάνειο 12.000.000 δολαρίων στην τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν Kapital Bank για την παροχή ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε ιδιώτες. Την 8.6.2008 η BSTDB χορήγησε δάνειο 38.000.000 δολαρίων επταετούς λήξης στη ρωσική τράπεζα AKB “Evrofinance Mosnarbank” για τη χρηματοδότηση της ενυπόθηκης στεγαστικής πίστης. Την 10.6.2008 ανακοινώθηκε ότι η BSTDB θα χορηγήσει ένα δάνειο 20.000.0000 δολαρίων στην εμπορική τράπεζα της Ουκρανίας Bank Pivdennyi για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς των εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων, εταιρικής ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων. Τη 18.6.2008 ανακοινώθηκε ότι η BSTDB θα καταστήσει διαθέσιμη μία πίστωση 20.000.000 ευρώ στην τουρκικών συμφερόντων τράπεζα της Αλβανίας Kürüm International Ltd για να χρηματοδοτήσει τις μεγαλύτερες αλβανικές εταιρίες παραγωγής χάλυβα. Την 28 Ιουλίου 2008 η BSTDB χορήγησε μία πίστωση 3 ετών ύψους 14.500.000 ευρώ στην τράπεζα της Βουλγαρίας Procredit Bank Bulgaria για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σαν συνέχεια της αρχικής πίστωσης των 6.000.000 ευρώ που δόθηκε το Φεβρουάριο του 2003. Τη 19.9.2008 η BSTDB συγκέντρωσε 325.000.000 δολάρια και 20.000.000 ευρώ από κοινοπρακτικό δάνειο για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της τράπεζας στην περιοχή. Στην κοινοπραξία μετείχαν κύρια οι τράπεζες Bayerische Landesbank (“BayernLB”), Emirates NBD PJSC (“Emirates NBD”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) and Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (“SMBCE”). Ιστορικά ήταν το μεγαλύτερο ποσό που δανείσθηκε η BSTDB. Την 7.10.2008 η BSTDB παρέσχε το καθεστώς του παρατηρητή στη νορβηγική επενδυτική τράπεζα Nordic Investment Bank (NIB). Η συνεργασία μεταξύ των αναπτυξιακών τραπεζών θα εστιασθεί κύρια στην τεχνική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφόρησης για τις στρατηγικές των χωρών μελών και στη συγχρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν τις υποδομές, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Την 4.11.2008 η BSTDB συγκρότησε ένα ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αυστρίας (Technical Cooperation Special Fund) με στόχο να διευκολύνει τις δραστηριότητες τεχνικής συνεργασίας στις χώρες μέλη της BSTDB. Η Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας (η κεντρική τράπεζα) θα καταβάλει ένα ποσό 500.000 ευρώ που είναι η συνεισφορά της κυβέρνησης της Αυστρίας με τη μορφή του Γραφείου Αναπτυξιακής Συνδρομής. Η BSTDB θα διοικεί και θα διαχειρίζεται το Ταμείο στα πλαίσια της Σύμβασης Συνεισφοράς και των Κανόνων και Κανονισμών του Ταμείου. Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας, επιχειρηματικών σχεδίων, χρηματοοικονομικής και λογιστικής ανάλυσης, εκπαίδευσης για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο και δανειοδότησης επιχειρηματικών σπουδών. Από τις χώρες μέλη της BSTDB θα χρηματοδοτηθούν η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αυστρίας είναι θυγατρική της τράπεζας Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) που ασφαλίζει τις εξαγωγικές πιστώσεις στην Αυστρία. Την 18.9.2008 η BSTDB άντλησε 325.000.000 δολάρια ΗΠΑ και 20.000.000 ευρώ από κοινοπρακτικό δάνειο στο οποίο μετείχαν οι τράπεζες Bayerische Landesbank, Emirates NBD PJSC, Intesa Sanpaolo S.p.A και Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Τα χρήματα του δανείου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων στην περιοχή που καλύπτει η Παραευξείνια τράπεζα.

● Την 28.4.2008 ανακοινώθηκε η συμμετοχή της BSTDB στη χρηματοδότηση της ρουμανικής εταιρίας πετρελαίου και φυσικού αερίου Petrom S.A μέσω ενός δανείου 25.000.000 ευρώ με λήξη 7 ετών. Η χρηματοδότηση του συνολικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 475.000.000 ευρώ έχει αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) με έδρα το Λονδίνο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην περιβαλλοντική επένδυση για την αποφυγή της ρύπανσης, την αντικατάσταση των σωλήνων μεταφοράς, σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τελικά στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.Προσθήκη νέας απάντησης