Τι είναι Black Scholes model;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Black Scholes model;

Απαντήσεις





Black Scholes model είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με ευχέρεια αγοράς ενός ομολόγου στο μέλλον (European call option). Αναπτύχθηκε το 1973 από τον Φίσερ Μπλακ και τον Μάϊρον Σόουλ και αργότερα αναπροσδιορίσθηκε από τον Φίσερ Μπλακ για τα options επί των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Στη σχετική έρευνα, σημαντική συνεισφορά είχε και ο Ρόμπερτ Μέρτον. Το μοντέλο χρησιμοποιεί τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκειμένου μέσου, την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς, την ελεύθερη κινδύνων απόδοση, το χρόνο μέχρι τη λήξη και την τυπική απόκλιση της απόδοσης του υποκειμένου μέσου. Η αξία του δικαιώματος προαίρεσης διακρίνεται: α) στην εσωτερική αξία, που είναι η αξία που προκύπτει εάν ασκήσουμε το δικαίωμά μας αμέσως, δηλαδή είναι η θετική διαφορά για ένα call option μεταξύ της τιμής π.χ της υποκειμένης μετοχής και της τιμής άσκησης του δικαιώματος και για ένα put option μεταξύ της τιμής άσκησης του δικαιώματος και της τιμής της υποκειμένης μετοχής β) στην αξία χρόνου, που αντιπροσωπεύει το επί πλέον ποσό της τιμής το οποίο πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού του οποίου η ημερομηνία λήξης δεν είναι άμεση.



Προσθήκη νέας απάντησης