Τι είναι Black Knight (Chevalier noir);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Black Knight (Chevalier noir);

Απαντήσεις

«Μαύρος Ιππότης» ονομάζεται η τράπεζα ή η εταιρία η οποία υποβάλλει μία δημόσια προσφορά, χωρίς τη συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου ή των βασικών μετόχων της τράπεζας ή εταιρίας στόχου, προκειμένου να ελέγξει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Πρόκειται για μία κίνηση επιθετικής εξαγοράς σην οποία ο στόχος μπορεί να αμυνθεί, μεταξύ άλλων, με παρέμβαση υπέρ αυτής τράπεζας ή εταιρίας η οποία υποβάλλει καλύτερη προσφορά μετά από συνεννόηση με την εταιρία στόχο (βλέπε όρο White Knight (Chevalier blanc).
 Προσθήκη νέας απάντησης