Τι είναι Bit, binary digit;


Απαντήσεις

Bit, binary digit σημαίνει «δυαδικό ψηφίο». Η μικρότερη μονάδα πληροφορίας σε ένα ψηφιακό υπολογιστή που συμβολίζεται με ένα από τα ψηφία μηδέν ή ένα. Το μηδέν σημαίνει ανενεργό και το 1 σημαίνει ενεργό. Η ονομασία μπιτ (bit) είναι σύντμηση του αγγλικού όρου binary digit. Ο όγκος της κυκλοφορίας στα δίκτυα των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνήθως περιγράφεται με bits ανά δευτερόλεπτο. Τα πολλαπλάσια του bit είναι τα εξής:
● 1 kilobit (kb) = 1.024 bits
● 1 megabit (mb) = 1.024 kilobits ή 1.048.576 bits
● 1 gigabit (gb) = 1.024 megabits ή 1.073.741.824 bits
● 1 terabit (tb) = 1.024 gigabits ή 1.099.511.627.776 bits
● 1 petabit (pb) = 1.024 terabits ή 1.125.899.906.842.624 bits
● 1 exabit (eb) = 1.024 petabits ή 1.152.921.504.606.846.976 bits
● 1 zettabit (zb) = 1.024 exabits ή 1.180.591.620.717.411.303.424 bits
● 1 yottabit (yb) = 1.024 zettabits ή 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bitsΠροσθήκη νέας απάντησης