Τι είναι Bill payable to order;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bill payable to order;

Απαντήσεις

Bill payable to order σημαίνει «γραμμάτιο σε διαταγή». Αξιόγραφο που εκδίδεται με ορισμένο τύπο και ιδιαίτερα χαρακτηριζόμενο στο κείμενο αυτού σαν «γραμμάτιο σε διαταγή» στο οποίο περιέχεται υπόσχεση πληρωμής χρηματικού ποσού. Ο εκδίδων το γραμμάτιο σε διαταγή και υποσχόμενος την πληρωμή καλείται εκδότης (issuer or drawer) ο δε δικαιούχος του ποσού καλείται λήπτης (payee). Είναι τίτλος στο σώμα του οποίου δεν περιέχεται η αιτία της πληρωμής και τυπικός δηλαδή η δημιουργία ενοχικής υποχρέωσης προϋποθέτει την τήρηση ορισμένου τύπου.

Τα τυπικά στοιχεία αυτού είναι:

  • α) η ονομασία «γραμμάτιο σε διαταγή» που πρέπει να αναγράφεται στο σώμα του τίτλου
  • β) η απλή και καθαρή υπόσχεση πληρωμής ενός χρηματικού ποσού
  • γ) η σημείωση της λήξης. Εάν δεν σημειώνεται η λήξη, είναι πληρωτέο με την εμφάνιση αυτού
  • δ) το όνομα του προσώπου στο οποίο ή σε διαταγή του οποίου θα γίνει η πληρωμή δηλαδή το όνομα του λήπτη
  • ε) η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης
  • ζ) η υπογραφή του εκδότη.

ύριος και άμεσος οφειλέτης είναι ο εκδότης που δεσμεύεται όπως και ο αποδέκτης της συναλλαγματικής (βλέπε όρο bill of exchange). Ισχύουν, επίσης, κατά κανόνα οι διατάξεις περί συναλλαγματικής και ιδιαίτερα οι διατάξεις για την οπισθογράφηση (endorsement).

Οι κύριες διαφορές μεταξύ γραμματίου σε διαταγή και συναλλαγματικής είναι οι εξής:

  • α) ενώ στο γραμμάτιο δίνεται από τον εκδότη υπόσχεση πληρωμής χρηματικού ποσού, στη συναλλαγματική δίνεται εντολή πληρωμής χρηματικού ποσού
  • β) ενώ στο γραμμάτιο εκδότης και πληρωτής συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο, στη συναλλαγματική είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο γραμμάτιο ο εκδότης είναι ο κύριος οφειλέτης και όχι οφειλέτης εξ αναγωγής όπως στη συναλλαγματική. Ευθύνεται έστω και αν ο κομιστής δεν εμφανίσει το γραμμάτιο για πληρωμή ή και αν δεν συντάξει διαμαρτυρικό μη πληρωμής
  • γ) στο γραμμάτιο δεν υπάρχει αποδοχή και δεν μπορεί να γίνει λόγος για αναγωγή εάν δεν υπάρχει αποδοχή
  • δ) στο γραμμάτιο δεν είναι ανάγκη να σημειώνεται ο τόπος πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, σαν τόπος πληρωμής θεωρείται ο τόπος της έκδοσης.


Προσθήκη νέας απάντησης