Τι είναι Bill of lading;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bill of lading;

Απαντήσεις

Bill of lading είναι η φορτωτική. Είναι έγγραφο που εκδίδεται από ένα μεταφορέα και πιστοποιεί ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα φορτώθηκαν για αποστολή σε ορισμένο τόπο και παράδοση σε συγκεκριμένο παραλήπτη. Ενσωματώνει τους όρους της σύμβασης μεταξύ του μεταφορέα και του ιδιοκτήτη του εμπορεύματος. Είναι το αξιόγραφο το οποίο μεταβιβάζει το δικαίωμα απαίτησης των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα στον αγοραστή.

Ανάλογα με τα νομικά χαρακτηριστικά, διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη φορτωτικών:
◘ Negotiable bill of lading = διαπραγματεύσιμη φορτωτική. Είναι μεταβιβάσιμη με οπισθογράφηση από τον αρχικό παραλήπτη σε άλλον.
◘ Straight bill of lading = μη ολοσχερώς διαπραγματεύσιμη φορτωτική. Επί της φορτωτικής αυτής αναγράφεται ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι το έγγραφο δεν είναι διαπραγματεύσιμο πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται στον αρχικό κάτοχο αυτής. Για παράδειγμα, εάν ο μεταφορέας ή άλλο πρόσωπο έχει δικαίωμα ενεχύρου ή άλλο βάρος επί του εμπορεύματος σαν ασφάλεια , δεν είναι δυνατόν με τη διαπραγμάτευση και τη μεταβίβαση της φορτωτικής να εξαλειφθούν τα ανωτέρω βάρη.
◘ Clean bill of lading = καθαρή φορτωτική δηλαδή φέρουσα την ένδειξη ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε προφανή καλή κατάσταση χωρίς ζημίες ή άλλες φθορές.
◘ Bearer bill of lading = φορτωτική στον κομιστή. Η φορτωτική αναφέρει ότι η παράδοση του εμπορεύματος θα γίνει σε αυτόν που είναι κάτοχος της φορτωτικής. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγράφεται επί της φορτωτικής συγκεκριμένος παραλήπτης. Ο τύπος αυτός της φορτωτικής είναι διαπραγματεύσιμος και μεταβιβάσιμος μέσω της φυσικής παράδοσης του τίτλου.
Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς διακρίνουμε τα εξής είδη:
◘ Truck bill of lading = φορτωτική αυτοκινήτου.
◘ Railway bill of lading = σιδηροδρομική φορτωτική
◘ Ocean bill of lading = θαλάσσια φορτωτική
◘ Post Office receipt = ταχυδρομική φορτωτική
◘ Airway bill of lading = αεροφορτωτική
◘ Through bill of lading = διαφορτωτική. Εμπλέκει τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέσα μεταφοράς όπως πχ αυτοκίνητο και σιδηρόδρομο ή αεροπλάνο, πλοίο και σιδηρόδρομο. Ανάλογα με το τη τεχνολογία:
◘ Traditional paper bill of lading = παραδοσιακή έντυπη φορτωτική. Το δικαίωμα ενσωματώνεται επί χάρτου.
◘ Bolero-Bill-of-Lading = ηλεκτρονική φορτωτική. Προσφέρει σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα τις ίδιες λειτουργίες όπως η παραδοσιακή φορτωτική. Δύναται να εκδοθεί, μεταβιβασθεί, τροποποιηθεί και να καταργηθεί όπως και η έντυπη φορτωτική αρκεί να είναι καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό μητρώο άυλων φορτωτικών (βλέπε όρο Bolero).Προσθήκη νέας απάντησης