Τι είναι Bill of exchange;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bill of exchange;

Απαντήσεις

Bill of exchange είναι η συναλλαγματική. Αξιόγραφο στο οποίο περιέχεται διαταγή πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού υπέρ ορισμένου προσώπου σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Ο εκδίδων τη συναλλαγματική ονομάζεται “εκδότης” (issuer or drawer), ο διατασσόμενος όπως αποδεχθεί την πληρωμή “πληρωτής” (payer or drawee ή εάν αποδεχθεί την πληρωμή acceptor) και ο δικαιούχος να απαιτήσει την πληρωμή “λήπτης” (payee or bearer). Ο λόγος για τον οποίο ο εκδότης διατάσσει την πληρωμή της συναλλαγματικής από τον πληρωτή αφορά τις μεταξύ τους νομικές σχέσεις. Ο πληρωτής μπορεί να είναι οφειλέτης του εκδότη, να θέλει μόνο να διευκολύνει τον εκδότη ή να είναι τράπεζα η οποία επιθυμεί την εξυπηρέτηση του πελάτη της εκδότη. Πάντως ο πληρωτής δεν έχει υποχρέωση αλλά μόνο δικαίωμα να αποδεχθεί την πληρωμή της συναλλαγματικής. Στη δεύτερη περίπτωση υπογράφει επί της συναλλαγματικής. Η συναλλαγματική είναι τίτλος εις διαταγήν (order bill) και μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση (endorsement). Υπόχρεοι για την πληρωμή του ποσού στον κομιστή είναι ο εκδότης, ο πληρωτής, οι οπισθογράφοι ή οι τριτεγγυητές. Όλοι οι ανωτέρω υπόχρεοι συνδέονται με παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Η συναλλαγματική πρέπει να φέρει επί του σώματος αυτής την ονομασία «συναλλαγματική», το πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, την υπογραφή του εκδότη, τα ονόματα του πληρωτή και του λήπτη, την ημερομηνία λήξης, τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσης και τον τόπο πληρωμής.Προσθήκη νέας απάντησης