Τι είναι Bilateral procedures of the Eurosystem;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bilateral procedures of the Eurosystem;

Απαντήσεις

Bilateral procedures of the Eurosystem σημαίνει διμερείς διαδικασίες του Ευρωσυστήματος. Oι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μπορούν να εκτελούν πράξεις στη βάση διμερών διαδικασιών. Εφαρμόζονται στις έκτακτες πράξεις για την εξομάλυνση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας και στις διαρθρωτικές οριστικές συναλλαγές. Διμερής διαδικασία σημαίνει κάθε διαδικασία που το Ευρωσύστημα πραγματοποιεί μία συναλλαγή με ένα ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους χωρίς δημοπρασία. Διακρίνουμε δύο διαφορετικούς τύπους αυτού του είδους της συναλλαγής:

◙ direct contact with counterparties = άμεση επαφή με τους αντισυμβαλλόμενους. Oι ΕθνΚΤ έρχονται σε άμεση συνεννόηση με ένα ή ευάριθμους αντισυμβαλλόμενους της εθνικής αγοράς και συνάπτουν πράξεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει να εκτελέσει τις πράξεις αυτές η ίδια ή μέσω ορισμένων ΕθνΚΤ. Εφαρμόζονται στις αντιστρεπτέες πράξεις, τις άμεσες συναλλαγές, τις ανταλλαγές ξένων νομισμάτων και τη συλλογή προθεσμιακών καταθέσεων

◙ operations executed through stock exchanges and market agents = πράξεις εκτελούμενες μέσω των χρηματιστηρίων αξιών και των διαμεσολαβητών της αγοράς. Oι ΕθνΚΤ μπορούν να εκτελούν άμεσες συναλλαγές μέσω χρηματιστηρίων και φορέων της αγοράς. Το εύρος των αντισυμβαλλόμενων είναι απεριόριστο. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφασίζει εάν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί αυτή η ίδια ή μέσω επιλεγμένων ΕθνΚΤ να εκτελεί έκτακτες και οριστικές συναλλαγές για την εξομάλυνση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας μέσω χρηματιστηρίων ή φορέων της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης