Τι είναι Beta;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Beta;

Απαντήσεις

Beta είναι η στατιστική μέτρηση του κινδύνου της αγοράς (market risk) ή της μεταβλητότητας (volatility) ενός τίτλου ή ενός χαρτοφυλακίου τίτλων που προκύπτει μέσω της σύγκρισης της απόδοσης των τίτλων με αυτή παρομοίων τίτλων ή με χρηματιστηριακούς ή άλλους σχετικούς δείκτες αναφοράς (benchmark indices). Είναι ένα μέσο μέτρησης της μεταβλητότητας ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων σε σύγκριση με την αγορά σαν σύνολο. Παραδοσιακά, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ελαστικότητας της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων ή μετοχών που είναι σχετική με το δείκτη της αγοράς. Ο συντελεστής Βήτα μιας μετοχής υπολογίζει τον κίνδυνο σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς. Άλλως, το Βήτα είναι η μέτρηση του συστηματικού κινδύνου ενός χρεογράφου. Το Βήτα υπολογίζεται με παλινδρομική ανάλυση (regression analysis).

● Ένα Βήτα ίσο με 1 δείχνει ότι η τιμή του χρεογράφου θα κινηθεί όπως οι τιμές της αγοράς.

● Ένα Βήτα μεγαλύτερο της μονάδας δείχνει ότι η τιμή του χρεογράφου θα είναι περισσότερη μεταβλητή από αυτήν του μέσου όρου της αγοράς και επόμενα το χρεόγραφο θα φέρει μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν της αγοράς σαν σύνολο.

● Ένα Βήτα μικρότερο της μονάδας σημαίνει ότι η τιμή του χρεογράφου θα έχει μικρότερη μεταβλητότητα από αυτήν του μέσου όρου της αγοράς και επόμενα το χρεόγραφο θα φέρει μικρότερο κίνδυνο από αυτόν της αγοράς σαν σύνολο.

● Ένα Βήτα ίσο με το μηδέν σημαίνει ότι η τιμή του δεν συσχετίζεται καθόλου με αυτή της αγοράς δηλαδή κινείται ανεξάρτητα από την τάση της αγοράς.

Πολλά αποθέματα γενικής χρησιμότητας έχουν ένα Βήτα μικρότερο της μονάδας. Αντίθετα, πολλές μετοχές εταιριών υψηλής τεχνολογίας ή δυναμικών πολυεθνικών βιομηχανικών εταιριών έχουν ένα Βήτα μεγαλύτερο της μονάδας καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης αλλά με την ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί την έννοια του Βήτα σαν την τάση της απόδοσης ενός χρεογράφου για να ανταποκριθεί στις κινήσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων έχει ένα Βήτα 1,2 θα έχει θεωρητικά μία τιμή 20% περισσότερη μεταβλητή από αυτήν της αγοράς. Πάντως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το βήτα: α) μπορεί να αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου β) μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με την κατεύθυνση της αγοράς γ) ανεβαίνει εάν το χρεόγραφο δεν τυγχάνει συχνής διαπραγμάτευσης στην αγορά δ) δεν αποτελεί απαραίτητα μία πλήρη μέτρηση του κινδύνου και ίσως χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν πολλά βήτα ε) είναι μία μέτρηση της συνολικής κίνησης των τιμών και όχι της μεταβλητότητας συγκεκριμένων χρεογράφων ζ) είναι δυνατόν να συμβεί ένα χρεόγραφο να έχει ένα βήτα ίσο με το μηδέν αλλά να έχει υψηλή μεταβλητότητα σε σύγκριση με την αγορά.Προσθήκη νέας απάντησης