Τι είναι Benchmarking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Benchmarking;

Απαντήσεις

Benchmarking είναι μία συστηματική και διαρκής διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων, υπηρεσιών και των οργανωτικών μεθόδων μιας επιχείρησης σε σύγκριση με τις καλύτερες πρακτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η μείωση του κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας ώστε να αναβαθμισθεί η θέση της επιχείρησης στα πλαίσια της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Σύμφωνα με ένα παραπλήσιο ορισμό benchmarking είναι η μέθοδος σύγκρισης μιας σειράς μετρήσεων διαδικασίας, προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με αυτές μιας άλλης επιχείρησης με στόχο τη θέσπιση καταλλήλων αξιόπιστων και ποιοτικών συστημάτων μέτρησης της απόδοσης της επιχείρησης σε συσχέτιση με αυτή άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου.Προσθήκη νέας απάντησης