Τι είναι Basis risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Basis risk;

Απαντήσεις

Basis risk σημαίνει βασικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος μεταβολής της τιμής που είναι έμφυτος στις προθεσμιακές πράξεις. Ο κίνδυνος αυτός εμφανίζεται π.χ όταν η συσχέτιση μεταξύ της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (financial future) και της τιμής του υποκειμένου μέσου αξίας δύο ημερών (underlying spot instrument) μπορεί να αλλάξει τόσο σημαντικά ώστε να μειώσει την αποτελεσματικότητα της πράξης αντιστάθμισης (hedging transaction).Προσθήκη νέας απάντησης