Τι είναι Basel Committee on Banking Supervision;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Basel Committee on Banking Supervision;

Απαντήσεις

Basel Committee on Banking Supervision σημαίνει Eπιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας.

Ιδρύθηκε στο τέλος του 1974 από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των 10 κρατών (G10) ενώ σήμερα μετέχουν 13 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο και Σουηδία). Συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο. Εδρεύει στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) της Βασιλείας της Ελβετίας η οποία παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Τα κράτη εκπροσωπούνται από τις κεντρικές τους τράπεζες ή, όταν η εποπτεία δεν ασκείται από αυτές, από εκπροσώπους των ανεξάρτητων εθνικών εποπτικών αρχών. Δεν έχει καμία επίσημη διεθνή εποπτική αρμοδιότητα αλλά αναφέρεται στους διοικητές των κεντρικών τραπεζών του G10 από τους οποίους ζητά την έγκριση για τη μελέτη θεμάτων εποπτείας. Διαθέτει 30 περίπου τεχνικές ομάδες εργασίας. Το 1988, εισήγαγε τη Κεφαλαιακή Συμφωνία της Βασιλείας (Basel Capital Accord) που είναι μία μέθοδος μέτρησης των κεφαλαιακών κινδύνων. Για τον έλεγχο των πιστωτικών κινδύνων έθεσε σαν ελάχιστο ποσοστό το 8% σε κλάσμα με αριθμητή τα ίδια κεφάλαια και παρανομαστή το άθροισμα των στοιχείων ενεργητικού και των εκτός ισολογισμού στοιχείων σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο. Το 1997, επεξεργάσθηκε μία δέσμη βασικών αρχών για μια αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία (Core Principles for Effective Banking Supervision) και τον Οκτώβριο του 1999 ανέπτυξε τη μεθοδολογία των βασικών αρχών (Core Principles Methodology). Τον Ιούνιο του 1999, ύστερα από εξαντλητικό διάλογο με την τραπεζική κοινότητα, η Επιτροπή υπέβαλλε πρόταση για ένα νέο εποπτικό πλαίσιο περισσότερο γνωστό σαν Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια Νο 2 (Basel II). Την 26 Απριλίου 2004, μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις με την τραπεζική κοινότητα, εξέδωσε το τελικό κείμενο του Συμφώνου. Την 26 Ιουνίου 2004 οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών και οι επικεφαλής των εθνικών εποπτικών αρχών του G10 υιοθέτησαν το ανωτέρω κείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπετε τον παρακάτω όρο Basel II.Προσθήκη νέας απάντησης