Τι είναι Base effect;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Base effect;

Απαντήσεις

Base effect σημαίνει αποτέλεσμα βάσης.

Στην ανάλυση των επιχειρηματικών κύκλων, η εξέλιξη των κυμαινόμενων τιμών σε ετήσια βάση συνήθως ερμηνεύεται με το βασικό αποτέλεσμα. Ένα base effect προκύπτει όταν η εξέλιξη μιας ετήσιας μεταβλητής από μήνα (t) σε μήνα (t+1) διαφέρει λόγω της εξέλιξης του δωδεκάμηνου επιπέδου και όχι λόγω της μηνιαίας μεταβολής. Ειδικότερα για τον πληθωρισμό, base effect είναι η συνεισφορά στην αλλαγή του πληθωρισμού σε ετήσια βάση σε ένα καθορισμένο μήνα που προκύπτει από μία παρέκκλιση της τιμής αλλαγής από μήνα σε μήνα σε σχέση με το μήνα βάσης (base month) δηλαδή με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν.Προσθήκη νέας απάντησης