Τι είναι Base currency;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Base currency;

Απαντήσεις

Base currency σημαίνει βασικό νόμισμα.

Είναι το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα κέρδη και οι ζημίες από τη διαχείριση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου νομισμάτων και χρεογράφων. Στη λογιστική των κρατών, βασικό είναι το νόμισμα του κράτους στο οποίο θα εκφρασθούν τελικά όλοι οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί. Στην Ευρωζώνη, βασικό νόμισμα υπό την έννοια αυτή είναι το ευρώ στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Το ποσό των λογαριασμών σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται σε ευρώ.Προσθήκη νέας απάντησης