Τι είναι Banker's acceptance (BA);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Banker's acceptance (BA);

Απαντήσεις

Banker's acceptance (BA) σημαίνει «αποδοχή τραπεζιτών».

Το χρηματοοικονομικό αυτό προϊόν ονομάζεται και επιταγή αποδοχής τράπεζας ή εγγυητική επιστολή τραπεζών. Είναι ένα βραχυπρόθεσμο χρεόγραφο, με λήξη συνήθως 90 – 180 ημερών, που εκδίδεται από επιχειρήσεις για την πληρωμή ενός συγκεκριμένου ποσού στον κομιστή σε καθορισμένη λήξη και το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από μία τράπεζα η οποία εγγυάται με τον τρόπο αυτό την εξόφληση του κεφαλαίου και των τόκων είτε πριν είτε μετά τη λήξη. Δηλαδή ο δανεισμός της επιχείρησης μετατρέπεται σε υποχρέωση της τράπεζας. Συνήθως, εκδίδεται σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής και αποπληρώνεται στη λήξη του στην ονομαστική αξία (at par) ενώ τα ονομαστικά ποσά είναι ιδιαίτερα υψηλά και δεν απευθύνονται σε μικροεπενδυτές. Η απόδοση των ΒΑ είναι υψηλότερη των εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Οι μεγάλες τράπεζες, που εγγυώνται τα ΒΑ, πωλούν ένα μέρος αυτών στην αγορά και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία δευτερογενή αγορά στην οποία αγοράζονται και πωλούνται ΒΑ. Συνήθως το ΒΑ βασίζεται σε πράξεις του διεθνούς εμπορίου δηλαδή για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών και εξαγωγών και κύρια του εμπορίου πρώτων υλών. Για παράδειγμα ο εισαγωγέας, που είναι ο εκδότης του χρεογράφου, υπόσχεται στον εξαγωγέα να καταβάλει την αξία των προϊόντων. Αποτελεί ένα είδος τραπεζικής χρηματοδότησης που ευδοκιμεί στις ΗΠΑ αφού ο εξαγωγέας μπορεί να το προεξοφλήσει στην τράπεζα ή σε άλλη δευτερογενή αγορά και να εισπράξει άμεσα τα χρήματά του. O εισαγωγέας εξοφλεί την υποχρέωσή του αφού έχει διαθέσει εν τω μεταξύ το εισαγόμενο προϊόν και έχει εισπράξει την αξία του. Η πράξη αποδοχής των χρεογράφων αποτελεί μορφή εγγύησης και για το λόγο αυτό το χρηματοπιστωτικό αυτό προϊόν φέρει μικρότερο κίνδυνο από τα εταιρικά εμπορικά ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης