Τι είναι Bank lending survey;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bank lending survey; 

Απαντήσεις

Bank lending survey σημαίνει «έρευνα τραπεζικού δανεισμού».

Μια τριμηνιαία επισκόπηση για τις πολιτικές δανεισμού που διεξάγει το Ευρωσύστημα από τον Ιανουάριο του 2003 με βάση ερωτηματολόγιο. Απευθύνει σε ένα δείγμα τραπεζών της Ευρωζώνης ποιοτικές ερωτήσεις για τις εξελίξεις στα πιστωτικά πρότυπα, τους όρους και προϋποθέσεις δανεισμού και τη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.Προσθήκη νέας απάντησης