Τι είναι Off Balance Sheet (OBS) items;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Off Balance Sheet (OBS) items;

Απαντήσεις

Έκτός ισολογισμού περιουσιακά στοιχεία. Στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού που συνιστούν μελλοντικά και έκτακτα λογιστικά γεγονότα που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό μιας επιχείρησης αλλά σε ιδιαίτερες στήλες που συνοδεύουν τους ισολογισμούς. Κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν τους λογαριασμούς ούτε τα αποτελέσματα χρήσεως. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, στα εκτός ισολογισμού στοιχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση της περιουσίας τρίτων, η χρηματοδοτική μίσθωση συνήθως με διάρκεια άνω του έτους, οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις προς πώληση, ορισμένες συμβατικές εγγυήσεις (contractual guarantees), δάνεια σε θυγατρικές εταιρίες εγγυημένα από τη μητρική εταιρία (loans to separate legal entities that are guaranteed by the parent company), παράγωγα προϊόντα που κατατάσσονται στους μετοχικούς τίτλους (derivative instruments that are classified as equity), άμεσα υποκατάστατα πιστώσεων με τα οποία μία τράπεζα αντικαθιστά την πίστωσή της για ένα τρίτο μέρος όπως η εφεδρική πιστωτική επιστολή (standby letter of credit), οι ανέκκλητες πιστωτικές επιστολές (irrevocable letters of credit) οι οποίες εγγυώνται την πληρωμή εμπορικών χρεογράφων, ενέγγυες πιστώσεις που είναι εγγυημένες από την υποκείμενη αποστολή εμπορευμάτων (documentary letters of credit collateralised by the underlying shipments), συμμετοχές κινδύνου στις αποδοχές τραπεζιτών (risk participations in bankers' acceptances), αντιστρεπτέες συναλλαγές (repos και reverse repos), συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps), προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων (forward rate agreements, FRAs), συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate options), συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης επί νομίσματος (currency options) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων (interest rate futures).Προσθήκη νέας απάντησης