Τι είναι On-balance sheet financing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει On-balance sheet financing;

Απαντήσεις

Χρηματοδότηση εμφανιζόμενη στον ισολογισμό. Είναι κάθε μορφή άμεσης χρέωσης ή χρηματοδότησης μέσω μετοχικών τίτλων (equity funding) μιας επιχείρησης. Στην περίπτωση χρέους εμφανίζεται στον ισολογισμό σαν υποχρέωση (liability). Στην περίπτωση της χρηματοδότησης μέσω μετοχικών τίτλων εμφανίζεται στον ισολογισμό σαν μετοχικό κεφάλαιο των ιδιοκτητών. Κάθε αποκτώμενο περιουσιακό στοιχείο επίσης εμφανίζεται στον ισολογισμό.Προσθήκη νέας απάντησης