Τι είναι Off Balance Sheet financing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Off Balance Sheet financing;

Απαντήσεις

Χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού. Σε αντίθεση με τη χρηματοδότηση που εμφανίζεται στον ισολογισμό (βλέπε όρο On-balance sheet financing), είναι κάθε μορφή χρηματοδότησης που αποφεύγει να τοποθετεί το μετοχικό δικαίωμα των ιδιοκτητών, τις υποχρεώσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εμφάνιση των ανωτέρω στοιχείων στον ισολογισμό μιας άλλης εταιρίας.

• Μια συνήθης πρακτική είναι η σύσταση μιας εταιρίας οχήματος ειδικού σκοπού (βλέπετε όρο Special Purpose Vehicle, SPV) και η τοποθέτηση αυτών των στοιχείων στον ισολογισμό αυτής της εταιρίας. Πρόκειται για μια εταιρία ή νομική οντότητα που συνίσταται για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού και η οποία έχει προσωρινό χαρακτήρα δηλαδή διαλύεται όταν υλοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε. Οι συναλλαγές τις οποίες εκτελεί το SPV περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τιτλοποιήσεις χρεών (securitisations), χρηματοδότηση σχεδίων (project finance) και χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). Η τράπεζα ή η επιχείρηση που ιδρύει το SPV την προικοδοτεί με περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο στον ισολογισμό του SPV.

• Η χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού είναι ελκυστική: α) από άποψη διαχείρισης των κινδύνων. Για παράδειγμα όταν η μητρική εταιρία μεταφέρει στο SPV περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ο κίνδυνος αυτών μεταβιβάζεται από τη μητρική εταιρία στο SPV β) διότι προσφέρει σημαντική ευελιξία χρηματοδότησης. Ένα SPV δεν χρησιμοποιεί τα πιστωτικά όρια ή άλλα χρηματοδοτικά κανάλια της μητρικής εταιρίας. Εμφανίζεται στους επενδυτές σαν ξεχωριστή οντότητα με ίδια χαρακτηριστικά κινδύνων γ) διότι συχνά η μητρική εταιρία προικίζει το SPV με κεφάλαια ή πιστωτικές επαυξήσεις (βλέπετε όρο Credit enhancements) με αποτέλεσμα το SPV να μπορεί να τύχει καλύτερης πιστωτικής αξιολόγησης (credit rating) από τη μητρική εταιρία και να επιτύχει μικρότερο κόστος χρηματοδότησης.

• Η χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού χρησιμοποιείται συχνά σαν μέσο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (asset and liability management). Προφανώς, εάν τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της μητρικής επιχείρησης, δεν υφίσταται ανάγκη να συνταιριαστούν από άπο η λήξης. Είναι αναγκαίο να συνταιριαστούν μόνο στον ισολογισμό του SPV αλλά το SPV μπορεί να ενεργήσει με τρόπο που να διευκολύνει αυτό.

• Ένα SPV μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο αποφυγής της φορολογίας ενώ οι τράπεζες χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού για να επιτύχουν μειώσεις στην απαιτούμενη από τους εποπτικούς κανόνες κεφαλαιακή επάρκεια.Προσθήκη νέας απάντησης