Τι είναι Backwardation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Backwardation;

Απαντήσεις

Backwardation σημαίνει οπισθοδρομικότητα. Μία τάση που παρατηρείται όταν οι τιμές όψεως (spot prices) είναι υψηλότερες σε σχέση με τις προθεσμιακές τιμές (forward prices). Σύμφωνα με τη θεωρία της ομαλής οπισθοδρομικότητας (normal backwardation) οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) έχουν την τάση της ανόδου κατά τη διάρκεια της ζωής του συμβολαίου διότι οι hedgers, που καλύπτουν τους κινδύνους των futures, τείνουν να είναι short σαν ασφάλεια έναντι της ταμειακής τους θέσης. Οι hedgers θα πληρώσουν στους κερδοσκόπους μία απόδοση για να κρατήσουν τις θέσεις τους long με στόχο το συμψηφισμό των κινδύνων. Η αγορά θεωρείται ότι είναι backwardation όταν η τιμή αξίας δύο ημερών υπερβαίνει την τιμή του future ή η τιμή ενός future που λήγει σε μικρό χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από την τιμή ενός future που λήγει πολύ αργότερα. Πιο απλά, οπισθοδρομικότητα ονομάζουμε το σχετικά παράδοξο φαινόμενο, η τιμή αξίας 2 ημερών (spot rate) πλέον τόκων και εξόδων να είναι μεγαλύτερη της προθεσμιακής τιμής (forward rate). Το αντίθετο ομαλό φαινόμενο της αγοράς ονομάζεται contango.Προσθήκη νέας απάντησης