Τι είναι Back testing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Back testing;

Απαντήσεις

Back testing είναι η διαδικασία σχεδιασμού και αριστοποίησης μιας επενδυτικής στρατηγικής που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζονται πειραματικά σε πιο πρόσφατα στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλώς. Άλλως, η δημιουργία ενός ιστορικού χαρτοφυλακίου απόδοσης με την εφαρμογή σύγχρονων κριτηρίων επιλογής περιουσιακών στοιχείων σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Εξετάζεται η απόδοση του χαρτοφυλακίου, οι επενδυτικές επιλογές, οι κίνδυνοι και η αντιστάθμιση των κινδύνων (hedging). Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να εξακριβώσει την αξιοπιστία των μοντέλων σε συνθήκες πραγματικών αγορών όπως για παράδειγμα εάν οι τρέχουσες ζημίες ευρίσκονται σε αντιστοίχηση με τις προβλεπόμενες στο μοντέλο ζημίες.Προσθήκη νέας απάντησης