Τι είναι BACH;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonised);

Απαντήσεις

BACH σημαίνει Τράπεζα Δεδομένων για τους Εναρμονισμένους Λογαριασμούς Εταιριών. Συγκεντρώνει τα ετήσια στατιστικά στοιχεία μη χρηματοπιστωτικών εταιριών που παρέχονται από τα εθνικά κεντρικά συστήματα ισολογισμών των εξής 9 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Φινλανδία. Είναι χρήσιμη για συγκρίσεις μεταξύ των κρατών. Oι λογαριασμοί δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Προσθήκη νέας απάντησης