Τι είναι Average cost;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Average cost;

Απαντήσεις

Average cost είναι το μέσο κόστος.

Στην οικονομική επιστήμη είναι ίσο με το συνολικό κόστος διαιρούμενο με τον αριθμό των παραγόμενων αγαθών. Στη λογιστική είναι η συνεχής ή σταθμισμένη μέθοδος σύμφωνα με την οποία το κόστος κάθε νέας αγοράς προστίθεται στην υπάρχουσα λογιστική αξία ώστε να παράγει ένα νέο σταθμισμένο μέσο κόστος.Προσθήκη νέας απάντησης