Τι είναι Asymmetric shocks;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Asymmetric shocks;

Απαντήσεις

Asymmetric shocks σημαίνει ασύμμετρες διαταραχές.

Συνέπειες κρίσεων που δεν μεταδίδονται με την ίδια ένταση σε όλες τις χώρες ή μπορούν να επηρεάσουν τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη μόνο ορισμένων χωρών ή προκαλούν επιδράσεις διαφορετικού μεγέθους σε διάφορες βιομηχανίες και περιοχές. Παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα:

· μια απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα επηρεάσει περισσότερο τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο και χρησιμοποιούν αυτό σαν κύρια πηγή ενέργειας και λιγότερο τις χώρες με εναλλακτικές πηγές ενέργειας

· μια παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση επιδρά αρνητικά στις κεφαλαιαγορές των χωρών με μεγάλο δημόσιο χρέος και ελάχιστα σε ζώνες νομισματικής και δημοσιονομικής σταθερότητας ▪ μια συρρίκνωση της παρουσίας των αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών στη ζώνη του ευρώ θα πλήξει κύρια την Ιρλανδία, της οποίας οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης οφείλονται στην προτίμηση που επιδεικνύουν οι τελευταίες να εγκαθίστανται κύρια εκεί και λιγότερο στα άλλα κράτη της ζώνης. Κατά συνέπεια, τα φαινόμενα οικονομικής επιβράδυνσης που θα επακολουθήσουν θα εμφανισθούν κύρια στην Ιρλανδία και λιγότερο σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ

· μια ραγδαία πτώση του δολαρίου ΗΠΑ (όπως αυτή του 1985, του 1995, του 2003 και μερικά του 2007) πλήττει τις εισαγωγές των χωρών προς τις ΗΠΑ. Περισσότερο θα πληγούν οι χώρες με μεγάλο ποσοστό εξαγωγών προς τις ΗΠΑ όπως η Γερμανία και λιγότερο οι λοιπές χώρες

· μια κρίση στον τομέα των αυτοκινήτων θα πλήξει το 50% των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατασκευάζουν αυτοκίνητα, και θα αφήσει ανεπηρέαστες τις λοιπές χώρες αυτής.

Υποστηρίζεται ότι με την αυξανόμενη ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων σοκ που πλήττουν μια μόνο χώρα. Την άποψη αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι η Ε.Ε χαρακτηρίζεται από πιο ήπια εθνική εξειδίκευση κατά τομείς απ' ότι οι ΗΠΑ. Υπάρχει, όμως, και η άποψη σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της εθνικής νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ δεν βοηθά τα συμμετέχοντα κράτη να ξεπερνούν οικονομικές κρίσεις που τις επηρεάζουν ασύμμετρα. Τα υπόλοιπα μέσα οικονομικής πολιτικής, λόγω της ακαμψίας στους μισθούς, της μικρής κινητικότητας της εργασίας και των ανεπαρκών αντικυκλικών μεταβιβάσεων μεταξύ των χωρών της ζώνης, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ασύμμετρων διαταραχών με αποτέλεσμα να ενισχύεται η κυκλική ανεργία. Οι ανωτέρω απόψεις επιβεβαιώθηκαν μερικά και κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση της περιόδου 2008 – 2009 όπου για την αντιμετώπισή της εφαρμόσθηκαν και ενιαίες πρακτικές αλλά και διαφορετικές ανάλογα με το μέγεθος της κρίσης που έπληξε η κρίση κάθε χώρα ή κάθε περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής. Πάντως, στη ζώνη του ευρώ εφαρμόσθηκαν παρόμοιες πρακτικές και ήταν η περιοχή που λόγω του ενιαίου ισχυρού νομίσματος, του ευρώ, είχε τις μικρότερες συνέπειες σε σύγκριση με άλλες ζώνες, χώρες και ορισμένες αναδυόμενες αγορές.Προσθήκη νέας απάντησης