Τι είναι Assets;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Assets;

Απαντήσεις

Assets είναι το ενεργητικό μιας επιχείρησης.

Περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση όπως μετρητά, καταθέσεις σε τράπεζες, ομόλογα, μετοχές, εξοπλισμός, ακίνητα, αυτοκίνητα και τις απαιτήσεις έναντι τρίτων όπως τα ποσά των οφειλόμενων δανείων. Διακρίνονται σε:

α) Fixed assets = πάγια περιουσιακά στοιχεία. Είναι ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί υλικών ή άυλων στοιχείων που διαρκούν χρονικά και χρησιμοποιούνται από μία επιχείρηση για την παραγωγή του εισοδήματός της. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

   αα) tangible fixed assets: πάγια υλικά ή απτά περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία εξαρτάται από φυσικές ιδιότητες. Διακρίνονται σε αναπαραγώγιμα στοιχεία όπως είναι τα κτίρια, εργοστάσια, μεταφορικά μέσα, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία και τα μόνιμα εντοιχισμένα έπιπλα και μη αναπαραγώγιμα όπως είναι η γη, τα ορυχεία ή ένα έργο τέχνης.
   αβ) intangible fixed assets: άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και η φήμη της εταιρίας.

β) Current assets = τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία όπως τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, χρεώστες διάφοροι, εμπορεύματα. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που απορροφώνται και μεταβάλλονται στη διάρκεια του κύκλου της παραγωγής.

γ) Νon-current assets = μη τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία στα οποία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα που δεν μπορούν να καταταγούν στις δύο προηγούμενες κατηγορίες.

δ) Οperating assets: λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. Επιτρέπουν την εμπορική εκμετάλευση όπως είναι τα μετρητά, τα ακίνητα και οι μηχανές παραγωγής.

ε) Νon- operating assets: μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της εμπορικής εκμετάλλευσης της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης