Τι είναι Asset classes;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Asset classes;

Απαντήσεις

Asset classes είναι οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων η επένδυση των οποίων ενέχει διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και διαφορετική απόδοση. Αναφέρονται τρεις βασικές κατηγορίες:

1) μετρητά και ισοδύναμα με μετρητά (cash and equivalents). Προσφέρουν ρευστότητα και ασφάλεια του κεφαλαίου αλλά έχουν μικρή απόδοση

2) σταθερού εισοδήματος (fixed income). Προσφέρουν σταθερή αλλά μέτρια απόδοση και ενέχoυν χαμηλό κίνδυνο

3) μετοχές και μετοχικοί τίτλοι (stocks). Φέρουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου αλλά μπορεί να αποφέρουν και μεγάλα κέρδη.

Σαν ειδικότερες κατηγορίες αναφέρονται οι επενδύσεις σε προϊόντα της αγοράς χρήματος και της αγοράς κεφαλαίου ή σε εγχώρια έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, ξένα χρεόγραφα και ακίνητα.Προσθήκη νέας απάντησης