Τι είναι Asset and liability management;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Asset and liability management;

Απαντήσεις

Asset and liability management είναι η ενεργητική διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των εκτός ισολογισμού (OBS) περιουσιακών στοιχείων των πελατών μιας τράπεζας που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και σημαντική περιουσία. Με την ανωτέρω διαχείριση επιδιώκεται:

α) μια επαρκής απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων

β) η διατήρηση ενός άνετου πλεονάσματος στο ενεργητικό που να υπερβαίνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

γ) η ορθολογική διαχείριση του κινδύνων.Προσθήκη νέας απάντησης