Τι είναι Arbitrage bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Arbitrage bond;

Απαντήσεις

Arbitrage bond είναι ένα χρεωστικό ομόλογο που εκδίδεται από μία δημοτική αρχή πριν από τη λήξη ενός υπάρχοντος ομολόγου με μεγαλύτερο επιτόκιο. Το κεφάλαιο και οι τόκοι του χρεωστικού ομολόγου χαμηλού επιτοκίου επενδύονται σε χρεόγραφα του θησαυροφυλακίου μέχρι την ημέρα αποπληρωμής του ομολόγου με το μεγαλύτερο επιτόκιο.Προσθήκη νέας απάντησης