Τι είναι Annual Percentage Rate (APR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Annual Percentage Rate (APR);

Απαντήσεις

APR είναι το ετήσιο ποσοστιαίο επιτόκιο. Είναι το πραγματικό κόστος ενός δανείου εκφραζόμενο σε ετήσιο ποσοστό. Περιλαμβάνει την πληρωμή των τόκων, την αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου, την ασφάλιση του δανείου, τις καταστάσεις παρακολούθησης της πίστωσης και τις προμήθειες έκδοσης και αποτίμησης του δανείου.Προσθήκη νέας απάντησης