Τι είναι Ancillary system;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ancillary system;

Απαντήσεις

Ancillary system είναι το επικουρικό σύστημα.

Ο όρος χρησιμοποιείται κύρια στα συστήματα πληρωμών με την ευκαιρία της μετάβασης σε πιο προηγμένα τεχνολογικά συστήματα πληρωμών και διακανονισμών. Τα μέχρι τότε συστήματα όπως τα παραδοσιακά γραφεία συμψηφισμού (clearing houses), τα συστήματα λιανικών πληρωμών (retail payment systems), τα συστήματα πληρωμών σε συνάλλαγμα (FX systems), τα συστήματα της αγοράς χρήματος (money market systems) και τα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (securities settlement systems) εφόσον δεν καταργούνται και αντικαθίστανται από τη νέα πλατφόρμα οφείλουν να διασυνδεθούν με αυτή και να ορισθούν οι όροι της λειτουργίας των. Για παράδειγμα το νέο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών του Ευρωσυστήματος TARGET2 διασυνδύεται με τα υφιστάμενα επικουρικά συστήματα που μετά από μία μεταβατική περίοδο θα διακανονίζουν τα ημερήσια υπόλοιπά τους στο μηχανισμό πληρωμών της ενιαίας κοινής πλατφόρμας.Προσθήκη νέας απάντησης