Τι είναι Anchor / Pegging currency;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Anchor / Pegging currency;

Απαντήσεις

Είναι νόμισμα-άγκυρα ή νόμισμα πρόσδεσης είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο προσδένεται η ισοτιμία άλλου νομίσματος προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία αυτού. Νόμισμα-άγκυρα ήταν το δολάριο ΗΠΑ για τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ν.Α. Ασίας πριν και μετά την κρίση του 1998, το γερμανικό μάρκο για πολλές χώρες της Ε.Ε. πριν από την εισαγωγή του ευρώ ή τώρα το ευρώ για ορισμένες χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε, ή της Αφρικής.Προσθήκη νέας απάντησης