Τι είναι Amortisation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Amortisation;

Απαντήσεις

1ον: Η αποπληρωμή του χρέους σε περιοδικές τοκοχρεολυτικές δόσεις σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι δεδουλευμένοι τόκοι και η διαφορά υπέρ το άρτιο προστίθενται στο κεφάλαιο αυξάνοντας το χρέος. Για παράδειγμα, εάν ένα ομόλογο τη στιγμή της προεξόφλησης φέρει τιμή μεγαλύτερη (πχ 103) της τιμής έκδοσης (par value 100), η διαφορά (premium) αποσβένυται. Αρνητική απόσβεση (negative amortisation) είναι η αποπληρωμή χρέους με περιοδικές πληρωμές που είναι ανεπαρκείς για την πλήρη απόσβεση του δανείου

2ον: Στη λογιστική είναι η απόσβεση των κεφαλαιουχικών δαπανών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δηλαδή η διαχρονική υποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού που επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως. Είναι ένας τρόπος μέτρησης της απόσβεσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου με μεγάλη διάρκεια ζωής όπως π.χ εξοπλισμού, αυτοκινήτων και κτιρίων. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι η απόσβεση ευθείας γραμμής (straight-line amortisation) σύμφωνα με την οποία η απόσβεση γίνεται γραμμικά (σε ισόποσες δόσεις) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.Προσθήκη νέας απάντησης