Τι είναι American Depositary Receipt (ADR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος American Depositary Receipt (ADR);

Απαντήσεις

ADR είναι η απόδειξη κατάθεσης της αμερικανής αγοράς, εγγεγραμμένη στα μητρώα της εποπτικής αρχής των ΗΠΑ Securities and Exchange Commission, SEC (Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου). Πρόκειται για ονομαστικό και διαπραγματεύσιμο τίτλο εκδιδόμενο στις ΗΠΑ που αντιπροσωπεύει μία συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας μη αμερικανικής επιχείρησης. Οι κάτοχοι αυτού έχουν τα ίδια εταιρικά και μερισματικά δικαιώματα όπως οι άλλοι μέτοχοι.Προσθήκη νέας απάντησης