Τι είναι Alpha;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Alpha;

Απαντήσεις

Alpha είναι μία μέτρηση της επηρεαζόμενης από τον κίνδυνο απόδοσης που χρησιμοποιείται συνήθως στα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια. Άλλως, είναι ο συντελεστής που μετρά τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων ενός κεφαλαίου και των αποτελεσμάτων που ένα μέσο κεφάλαιο με το ίδιο βήτα (beta, βλέπε όρο) και στην ίδια κατηγορία θα όφειλε στατιστικά να επιτύχει.

• Ένα θετικό Άλφα είναι η υπεραπόδοση του επενδυτή που ανέλαβε κίνδυνο αντί να δεχτεί τη συνήθη απόδοση της αγοράς. Εάν ο μέσος όρος της απόδοσης ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου είναι ανώτερος από τον αναμενόμενο σύμφωνα με τον κίνδυνο της αγοράς, η αξία του Άλφα είναι θετική. Στην αντίθετη περίπτωση είναι αρνητική.

• Ο τύπος για το Άλφα είναι: [ (ποσό του y) – ( (b) (ποσό του χ) ) ] / n, όπου n = αριθμός παρατηρήσεων (36 μήνες), β = beta του κεφαλαίου, χ = ποσοστό απόδοσης για την αγορά, y = ποσοστό απόδοσης για το κεφάλαιο. Για παράδειγμα, εάν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 25% και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι 5%, η υπεραπόδοση είναι 25-5=20%. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η υπεραπόδοση της αγοράς είναι 9%. Ας υποθέσουμε ότι το beta του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2 (φέρει δηλαδή δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι ο δείκτης Standard and Poor’s). Με δεδομένη την αναμενόμενη υπεραπόδοση ο κίνδυνος είναι 2 Χ 9% = 18%. Η πραγματική υπεραπόδοση είναι 20%. Κατά συνέπεια το Άλφα είναι 2% ή 200 εκατοστιαίες μονάδες.

• Σταθμισμένο Άλφα (weighted Alpha) είναι η μέτρηση που δείχνει πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία ενός αποθέματος χρεογράφων σε μια συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως ενός έτους. Η μέτρηση δίνει μεγαλύτερο βάρος στην πρόσφατη δραστηριότητα και λιγότερο στη δραστηριότητα του παρελθόντος χρόνου. Εάν το απόθεμα ανεβεί μέσα σε ένα διάστημα θα έχει ένα θετικό σταθμισμένο Άλφα. Μία αμετάβλητη τιμή του αποθέματος έχει ένα μικρό σταθμισμένο Άλφα και ένα απόθεμα του οποίου η τιμή έπεσε μέσα σε μια χρονική περίοδο έχει ένα αρνητικό σταθμισμένο Άλφα.Προσθήκη νέας απάντησης