Τι είναι Allotment;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Allotment;

Απαντήσεις

Allotment είναι η κατανομή.

Ο όρος χρησιμοποιείται στην περίπτωση υπερκάλυψης μέσω προσφορών μιας νέας έκδοσης χρεογράφων, οπότε ακολουθεί η κατανομή των χρεογράφων στους επενδυτές συνήθως αναλογικά (pro rata) μη αποκλειόμενης και της θέσπισης ενός ανωτάτου ορίου ανά επενδυτή.

 Προσθήκη νέας απάντησης