Τι είναι Algorithm;


Απαντήσεις

Algorithm σημαίνει αλγόριθμος.

Μία διαδικασία ή ένας τύπος για την επίλυση ενός προβλήματος. Ένα πρόγραμμα Η/Υ μπορεί να ιδωθεί σαν ένας επεξεργασμένος αλγόριθμος που περιέχει πολλούς μικρότερους αλγόριθμους. Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν στην ουσία μέσα για την επίλυση αλγορίθμων. Στα μαθηματικά και στην επιστήμη των Η/Υ συνήθως σημαίνει ένα μικρό πρόγραμμα που υποστηρίζει μία συγκεκριμένη λειτουργικότητα ή επιλύει ένα πρόβλημα. Χρησιμοποιείται και στον μετατροπέα (converter) που δείχνει ένα χρηματικό ποσό στο αποσυρόμενο εθνικό νόμισμα και σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο ζεύγος νομισμάτων. Στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμών είναι η μαθηματική μέθοδος που παρέχει π.χ μία άνετη, γρήγορη και φιλική για τη ρευστότητα σειρά αναμονής (payment queue) όπως όταν κατευθύνει τις ροές των προς συμψηφισμό πληρωμών σε λογαριασμούς ή όταν εφαρμόζεται για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα των δεδομένων.Προσθήκη νέας απάντησης