Τι είναι Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product);

Απαντήσεις

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο όλων των προϊόντων (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν μέσα στην επικράτεια μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.Προσθήκη νέας απάντησης