Τι είναι Agencies;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Agencies;

Απαντήσεις

Agencies είναι χρεόγραφα εκδιδόμενα συνήθως από κυβερνητικούς οργανισμούς των ΗΠΑ ή από εταιρίες υπέρ των οποίων παρέχει την εγγύησή του το αμερικανικό δημόσιο. Έχουν απόδοση μικρότερη από τα έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ και λήξη μέχρι 10 ετών.Προσθήκη νέας απάντησης