Τι είναι Adjustable Rate Mortgage (ARM);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Adjustable Rate Mortgage (ARM);

Απαντήσεις

Το ARM είναι ενυπόθηκο στεγαστικό ομόλογο με αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο προσαρμόζεται στη διάρκεια της ζωής του ομολόγου σύμφωνα με την κίνηση π.χ της απόδοσης του εντόκου γραμματίου του δημοσίου ή του prime rate ή ενός δείκτη (π.χ του LIBOR) προκειμένου να το φέρει στο επίπεδο της αγοράς. Ο εκδότης του ομολόγου προστατεύεται συνήθως με ένα ανώτατο επιτόκιο (ceiling). Στην αρχή της διάρκειας της ζωής του ομολόγου, τo επιτόκιο του ARΜ είναι χαμηλότερο από ότι αυτό των ομολόγων σταθερού εισοδήματος ενώ στη συνέχεια εξαρτάται από την κίνηση του δείκτη στο οποίο είναι προσδεδεμένο.
 Προσθήκη νέας απάντησης