Τι είναι ActiveMQ;


Απαντήσεις

Το ActiveMQ είναι ένα λογισμικό που αναπτύχτηκε από το Ίδρυμα Λογισμικού Απάς (Apache Software Foundation). Είναι ένας διαμεσολαβητής μηνυμάτων ανοικτής πηγής ο οποίος εγκαθιστά πλήρως την Υπηρεσία Μηνυμάτων Τζάβα (Java Message Service 1.1, JMS). Παρέχει χαρακτηριστικά επιχειρήσεων (Enterprise Features) όπως π.χ τεχνικές συσπείρωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακομιστών (clustering), αποθήκευση πολλαπλών μηνυμάτων, δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε βάσης δεδομένων και κρυφή μνήμη (cache). Εκτός από τη Java το ActiveMQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από το .NET[2], το C/C++[3] ή το Delphi ή από τις γλώσσες προγραμματισμού Perl, Python, PHP και Ruby μέσω διαφόρων διαγλωσσικών πελατών (Cross Language Clients) για να συνδεθεί με πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας και πλατφόρμες που περιλαμβάνουν αρκετά ενσύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας πέραν του ιδίου πρωτοκόλλου που καλείται OpenWire.Προσθήκη νέας απάντησης